สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐพิมล  คุ้มกระโทก
 
1. นางสุพัชรี  ก่ำสระน้อย
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 65.75 ทองแดง 7 1. นางสาวณัฐธิดา  เพชรกิ่ง
 
1. นางวีรนันท์  ม่วมกระโทก
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอัครพล  พลอยกระโทก
 
1. นางอาภรณ์  ถาดครบุรี
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 66 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นายนัทธพงศ์  กลั้วกระโทก
 
1. นางชมพูนุช  ดอนพุดซา
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 61.6 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลธิชา  ปอกกระโทก
2. นายอภิวัฒน์  ปักษา
 
1. นางสุนิสา  แต้มทอง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 66.98 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นายณัฐวุฒิ  สมควร
2. นายสิทธิโชค  ซิ้มฉันท์
 
1. นางสุนิสา  แต้มทอง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 62.2 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิตพัต  สูงสนิท
2. นางสาวจุฑาทิพย์  แรมจะบก
3. นางสาวธนาภา  บุญชู
4. นายพัชรพล  ชาวกัณหา
5. นางสาวสาริศา  สุพรรณ
 
1. นางสุนิสา  แต้มทอง
2. นางสะใบทิพย์  บุฝ้าย
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพฤกษา  แพงศรี
2. เด็กชายอโณทัย  เกลอกระโทก
 
1. นางสาวสุชาดา  กล่องพุดซา
2. นางสาวชุตินิษฐ์  กฤษฎิ์ธนันกูล