สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 70.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสโรชา  เฝือดกระโทก
 
1. นางสาวอรพินท์  พูนผล
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนฤเดช  บาลโพธิ์
 
1. นางสาวแสงเดือน  ใจมนต์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 76.33 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมนนุช  ปะละฤทธิ์
2. เด็กหญิงแพรวา  ชาญยุทธ
 
1. นางกัญญา  กล้าหาญ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  จันทสอน
2. นางสาวศศิกานต์  นวมโคกสูง
 
1. นางสาวสุภีร์  โลไธสง
2. MissLui  Yao
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอธิษฐ์  มีภุมรินทร์
 
1. นางสาวนภัสสร  ปัดตะคุ