สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชพรรณ  ศรีจันพิทักษ์
 
1. นายวันเฉลิม  อู่นอก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นางสาวมะลิตา  ดำกระโทก
 
1. นายอานนท์  เตินขุนทด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิริภรณ์  งบครบุรี
 
1. นางสาวดวงกมล  พันธ์จังหรีด
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  พันโท
2. นางสาวชยุดา  กล้าหาญ
3. นางสาววรณัน  โพธิ์กระโทก
 
1. นางทิวาวรรณ์  ศรีทับทิม
2. นายชนิสร  หลอดคำ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศรุตา  แก้วรัตน์
 
1. นางสาวรจนา  นิตย์พะเนาว์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงชาลินี  กอบกระโทก
2. เด็กชายชุติพนธ์  กับกระโทก
 
1. นางสาวกนกอร  โพธิ์กลาง
2. นายชนิสร  หลอดคำ
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพริริสา  จันทา
2. เด็กหญิงภัสพร  อุ่นเมือง
3. เด็กหญิงเจตธิดานุช  มนต์กลาง
 
1. นางสาวพรรณวรินทร์  พุทซาคำ
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ขำผา
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทิพวรรณ  ปร๋อกระโทก
2. นางสาวอารยา  ไม้เลิศ
 
1. นางสาวเกตุแก้ว  โหนขุนทด
2. นางศรีประภา  ศิริเมฆา
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปรัชญา  กูบกระโทก
2. เด็กชายอนุชา  เจษฎาสิริ
 
1. นายชัยวัฒน์  พิมพ์บุญเสริม
2. นายวุฒิพงษ์  พากิจรัตน์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 78.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญจน์กมล  ทองภักดี
2. นางสาวทรงพร  เที่ยงกระโทก
3. นางสาวปวีณา  เกิดกระโทก
4. นางสาวลัดดาวัลย์  ศรีสูงเนิน
5. นางสาววัชราพร  น้อยชัชวาล
 
1. นายสุรศักดิ์  อินกอง
2. นางสาวนฤมล  งามสมบัติ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74.67 เงิน 5 1. เด็กหญิงธีมาพร  ปุระโน
2. เด็กชายบารมี  ทองดีนอก
 
1. นางพจนีย์  พิพัฒน์เสวิกุล
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวกรชนก  เสียงดัง
2. นายธีรนัย  สอนดี
 
1. นางสุนีย์  อัตตสัมพันธ์
2. นางสาววิภาดา  ชุ่มสีดา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายวิชาญชัย  ใคร่กระโทก
 
1. นายนาวา  โขนกระโทก
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายกรกฤต  สุพรรณกลาง
2. เด็กหญิงอาริยา  แนบกระโทก
 
1. นายนาวา  โขนกระโทก
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  เชิดสูงเนิน
 
1. นางสาววิจิตรา  จัดจอหอ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเกษม  เชาว์ยอ
 
1. สิบเอกสมเกียรติ  ดุริยศาสตร์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 70.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสโรชา  เฝือดกระโทก
 
1. นางสาวอรพินท์  พูนผล
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนฤเดช  บาลโพธิ์
 
1. นางสาวแสงเดือน  ใจมนต์
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 76.33 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมนนุช  ปะละฤทธิ์
2. เด็กหญิงแพรวา  ชาญยุทธ
 
1. นางกัญญา  กล้าหาญ
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  จันทสอน
2. นางสาวศศิกานต์  นวมโคกสูง
 
1. นางสาวสุภีร์  โลไธสง
2. MissLui  Yao
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอธิษฐ์  มีภุมรินทร์
 
1. นางสาวนภัสสร  ปัดตะคุ
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอัครชา  ดุจจานุทัศน์
2. เด็กชายไกรวิชญ์  คำศรี
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  กมลผาด
2. นางสาวนิรชา  วรสุวรรณ์
 
23 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐมิพล  เจือกระโทก
2. นายศักดิ์ณรงค์  การกระโทก
3. นายอานนท์  เจิมกระโทก
 
1. นายอลงกรณ์  ยุวเดชกุล
2. นายศรีคิง  แสงพรม