สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิญาดา  ภาคย์กระโทก
 
1. นางสาวนันทสรณ์  สุทธิธรรมากุล
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธวัชชัย  เมินกระโทก
 
1. นางสาววิจิตรา  จัดจอหอ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกชกร  ปีบกระโทก
 
1. นางสาววิจิตรา  จัดจอหอ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.66 ทอง 4 1. นางสาวสันศนีย์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาววิจิตรา  จัดจอหอ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธวัชชัย  เมินกระโทก
 
1. สิบเอกสมเกียรติ  ดุริยศาสตร์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงศรสวรรค์  เทพน้อย
 
1. นางสาววิจิตรา  จัดจอหอ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววาสนา  อ่อนไธสง
 
1. นางสาววิจิตรา  จัดจอหอ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิศรุต  สุริยะ
 
1. นางสาววิจิตรา  จัดจอหอ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฉัตรชนา  ดวงกระโทก
 
1. นางสาววิจิตรา  จัดจอหอ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวิศรุต  สุริยะ
 
1. สิบเอกสมเกียรติ  ดุริยศาสตร์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  กรวดกระโทก
 
1. นางสาววิจิตรา  จัดจอหอ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววาสนา  อ่อนไธสง
 
1. นางสาววิจิตรา  จัดจอหอ