สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ยันจังหรีด
2. เด็กชายพิชญากร  ใบสนธิ์
 
1. นางสาวรินทร์ลัดดา  เกินแก้ว
2. นางสาวกฤติยาภรณ์  เขียนสุวรรณ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวุฒิ  กระจ่างวุฒิ
2. นายยศวิน  ม้ากระโทก
 
1. นางสาวอังคณา  แนบสำโรง
2. นางสาวรินทร์ลัดดา  เกินแก้ว
 
3 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสรวิศ  เก่งธัญกรรม
2. เด็กชายสิริชัย  แซ่อุย
3. เด็กชายอาณัติ  จูกระโทก
 
1. นางสาวรินทร์ลัดดา  เกินแก้ว
2. นางสาวสุภาพร  เคนซาพู
 
4 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87.04 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญลักษณ์  บูฉิมภาลี
2. นางสาวนาถอนงค์  ปลอดกระโทก
3. นางสาวเจนจิรา  บุญศรีเมฆ
 
1. นางสาวอังคณา  แนบสำโรง
2. นางสาวสุภาพร  เคนซาพู
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธัญพิสิษฐ์  ดื้อกระโทก
2. นางสาวรุ่งทิวา  ดวดกระโทก
 
1. นายพีรพล  สิริชัย
2. นางสาวรินทร์ลัดดา  เกินแก้ว