สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิตรา  ภู่พลัย
2. นางสาวจิรพร  ทาสีดา
3. นางสาวฐิติชญา  ครุฑวิชิต
4. นายธีรศักดิ์  จอมเกษม
5. นางสาวปัทมวรรณ  กระจงกลาง
6. นายวิษณุวัฒน์  ภูผานี
 
1. นายศรีคิง  แสงพรม
2. นายอลงกรณ์  ยุวเดชกุล
3. นายเกียรติศักดิ์  กุนดี
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80.86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชรธิดา  ออมกระโทก
2. เด็กหญิงพัฒน์นรี  ฉัตรวชิระพฤกษ์
3. เด็กหญิงศิริธิดา  ขุนศักดา
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  อาบครบุรี
5. เด็กหญิงเมธาวดี  เศรษฐ์กระโทก
 
1. นางรุ่งนภา  พุตจันทึก
2. นางสาวรุ่งอรุณ  โพธา
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 82.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจีราภา  เงินโพธิ์
2. นางสาวบุศรา  จิตติเรือง
3. นางสาวบุษญา  นันทไพร
4. นางสาวเปรมิกา  ดีกระโทก
5. นางสาวเมธาวี  แซงกระโทก
 
1. นางสาวกลิ่นสุคนธ์  งามสวย
2. นางสาวกุลธิดา  จันทป
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายประเสริฐ  ปลักกระโทก
2. เด็กหญิงปาณวี  ชุนครบุรี
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ช้างอินทร์
 
1. นางสาวแทบทอง  ชื่นกระโทก
2. นางสาวผกาวรรณ  สุวรรณภูมานนท์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายตะวัน  ขุมรัตนนันท์
2. นางสาวพิชญา  เอิบผักแว่น
3. นางสาวเมธินี  ตากระโทก
 
1. นางสาวแทบทอง  ชื่นกระโทก
2. นางสาวผกาวรรณ  สุวรรณภูมานนท์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  แบนกระโทก
2. เด็กชายพลพล  ร้อยบุญศรี
3. เด็กหญิงสิรินาถ  สวยผักแว่น
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  โฉมสันเทียะ
2. นางสาวปาหนัน  รานอก
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพิชญากรณ์  นิลพิมาย
2. นางสาวภัสราภร  เงียบกระโทก
3. นางสาวโสภิดา  เกิดโมลี
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  โฉมสันเทียะ
2. นางสาวปาหนัน  รานอก