สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษณธร  ชนะค้า
 
1. นายอภิชาติ  โฮนอก
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐภัทร  โนนใหม่
 
1. นางสาวกัลยา  ไตรศรีศิลป์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิรัชยา  เนยกลาง
 
1. นางสาวพรทิวา  ร่มรื่น
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศรันยภัทร  ขาวสุข
 
1. นายกิจปกรณ์  พูนศิริ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 4 1. นางสาวเกวลิน  มัตตะนามะ
 
1. นางสาวกัลยา  ไตรศรีศิลป์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจริญญา  แปลนดี
2. นายทัศน์ธนภูม์  อภิสิทธิ์สินสกล
3. นางสาวศิโรรัตน์  สุขสุทธิ์
4. นายอรรณนพ  ท่าพิมาย
5. นางสาวเมธินี  วิไธสง
 
1. นางสาวกัลยา  ไตรศรีศิลป์
2. นางอุทัยวรรณ  นามกระโทก
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปวริศ  จักรวาลวิชัย
2. นางสาวปัทมพร  นิติชัยตระกูล
3. นางสาวปาริชาติ  ยางนอก
4. นางสาววิภารัตน์  สีดา
5. นางสาวอาทิตยา  รัตนยศ
 
1. นางสาวสิริยา  ขาวศรี
2. นายเอกชัย  วิชัยวงค์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงดาหรา  เสาะไธสง
2. เด็กหญิงสุชัญญา  เลื่อยไธสง
 
1. นางปฐมาวดี  ศรีคราม
2. นางสาวจุฑารัตน์  เกษนอก
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นายธนาวุฒิ  ค้าขาย
 
1. นางสาวพิมพ์ประภา  วรรณา