สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงเพชรลดา  ตรัยศิลานันท์
 
1. นายสิทธิพล  รักษา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ครัวเชื่อ
 
1. นายสิทธิพล  รักษา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ยำรัมย์
 
1. นายสิทธิพล  รักษา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  รัตนะคุ
 
1. นายสิทธิพล  รักษา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายญาณภัทร  ประภาสพงษ์
2. เด็กหญิงสุชาดา  อนุกูล
 
1. นายสิทธิพล  รักษา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  แถวโสภา
 
1. นายสิทธิพล  รักษา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐพนธ์  วงษาไชย
2. เด็กชายนนทวัฒน์  ปริเก
3. เด็กชายอโนทัย  ขาวสุข
 
1. นายสิทธิพล  รักษา
2. นางวัลภา  ธรรมวรางกูร