สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐกานต์  มอญใหม
2. เด็กชายรัชกาล  ประสังคะเต
3. เด็กชายวัชรชัย  ชีพไธสง
4. เด็กชายศิวกร  เอียนรัมย์
5. เด็กชายศุภโชค  ฉอดนอก
6. เด็กชายสิงหา  เพียกโว
7. เด็กชายเทิดศักดิ์  ค้นค้า
8. เด็กชายเมธาสิทธิ์  พิมพ์เงิน
 
1. นายสิทธิพล  รักษา
2. นายจักรพันธ์  เขียวสวาท
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณินี  เดื่อไธสง
2. เด็กหญิงสุมลมาลย์  ผาดไธสง
3. เด็กหญิงอาภัสรา  โสระเม็ก
 
1. นางนารี  แก้วหานาท
2. นางวรรณภา  ทองนำ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 63 ทองแดง 8 1. นางสาวกฤติยา  พรมทอง
2. นางสาวฟ้าใส  หมายดี
3. นางสาวภคพร  ศรีวัฒนพงศ์
 
1. นางสาวกรวยทอง  แย้มศรี
2. นางสาวสมหมาย  อุตส่าห์การ