สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  มอญใหม
 
1. นางนารี  แก้วหานาท
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวระพีพร  สิงห์บรรชา
 
1. นางลาวัลย์  ดำรงค์ธรรมสกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงมนสิชา  ออนา
 
1. นางสาวชญาดา  ทับภูมี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบัณฑิตา  คุณาจารย์
 
1. นางสาวชญาดา  ทับภูมี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงแพรวา  แก้วพูน
 
1. นางสาวราตรี  ทัศน์ไพร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปรัชญาพร  จรภัย
 
1. นางสาวราตรี  ทัศน์ไพร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  โนนนอก
 
1. นางนารี  แก้วหานาท
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัลยา  คงน้ำ
 
1. นางลาวัลย์  ดำรงค์ธรรมสกุล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เที่ยงเทพ
 
1. นางประนอม  อักษรกลาง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงศุภวดี  สุตะนา
2. เด็กหญิงอิสรา  อ่อนศรี
 
1. นางสาวพนมไพร  เทพจิตร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวขวัญฤทัย  จันทรานุวงศ์
2. นางสาวจณิสตา  แย้มศรี
 
1. นางสาวพนมไพร  เทพจิตร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฎฐภรณ์  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงพชรพร  ขาวสุข
 
1. นายจำเนียร  ช้างน้ำ
2. นางวรรณภา  ทองนำ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมาลีวัลย์  สีโสม
 
1. นางสาวสมหมาย  อุตส่าห์การ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนธรณ์  ลิ้มสิริเรืองชัย
 
1. นางวิภา  คนยั้ง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 4 1. นางสาวสิริกัญญา  เกาะลอย
 
1. นายไพฑูรย์  สมสอางค์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยา  แสนคูณ
2. เด็กหญิงธิติสุดา  เพียรการ
3. เด็กชายรามเมศ  สุวรรณศรี
 
1. นางสาวสุพิจาร์จารี  สุขตังไตยกุล
2. นางสาวพิชญ์นรี  นารี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐนันท์  บุญพลี
2. นางสาวนิติยา  ประคองสุข
3. นายเทพอลงกรณ์  ครพนม
 
1. นายไพฑูรย์  สมสอางค์
2. นางชูศิลป์  นาราหนองแวง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนภูมิ  ลิ้มสิริเรืองชัย
2. เด็กชายวัชรวุฒิ  ทึนหาร
 
1. นายแทนชัย  นามศิริ
2. นางสาวนิรชา  ปักกะโต
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธิติธีรกานต์  บุญยัง
2. นางสาววลัยลักษณ์  ประคองสุข
 
1. นายแทนชัย  นามศิริ
2. นางสาวนิรชา  ปักกะโต
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภคิน  สมสอางค์
 
1. นางสาวปรารถนา  คิดถูก
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนกฤต  ปซิสิขัง
 
1. นางสาวปรารถนา  คิดถูก
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัญญณัฐ  กาขาว
2. เด็กหญิงเกษรา  ปักกาโร
 
1. นางสาวสุกิจ  นามพลกรัง
2. นางสาริณี  เพียรการ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวปิยธิดา  ไสลเพชร
 
1. นางสาวสุกิจ  นามพลกรัง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ยินดีสุข
 
1. นางสาริณี  เพียรการ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพนธ์  วัดดอน
 
1. นางสาริณี  เพียรการ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายวรรณพงษ์  ทองนำ
 
1. นางสาวนิรชา  ปักกะโต
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤตยชญ์  อนันตภัณฑ์
2. เด็กหญิงขนิษฐา   เข็มสำฤทธิ์
3. เด็กชายเจษฎาพร  เจริญศรี
 
1. นางสาวิตรี  รวิศิโรรัตน์
2. นางมาลัย  พิชญ์ประเสริฐ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 22.75 เข้าร่วม 4 1. นางสาวพีรยา  ควรนิเฮียะ
2. นางสาววิไลพร  รักอนุสรณ์
3. นางสาวอัจฉริยาพร  ชุมสงฆ์
 
1. นางสาวยุพาพร  ทัศน์ไพร
2. นางสาวจินตนา  หริ่งกระโทก
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  จันทรานุวงศ์
2. เด็กหญิงจินตนา  วนาไส
3. เด็กชายบรรณวัชร  เยี่ยมรัมย์
 
1. นางรวีวรรณ  ศรีจันทีก
2. นางสาวบุญเลิศ  ฉอดนอก
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77.8 เงิน 4 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ใจแน่น
2. นางสาววสุกาญจน์  พิมเชื้อ
3. นางสาวสิริยากร  วันทะมาศ
 
1. นายพรชัย  คำสิงห์นอก
2. นางยวมนต์  แคนนอก
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยยะสิทธิ์  ชำนิกล้า
2. เด็กชายศุภโชค  ฉอดนอก
3. เด็กชายสิรวิชญ์  ภูมิไธสง
 
1. นางสาวิตรี  รวิศิโรรัตน์
2. นางสาวจินตนา  หริ่งกระโทก
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชนาธิป  สนนา
2. นางสาวศิรินภา  กัณหา
3. นายสุวิจักขณ์  เที่ยงเทพ
 
1. นางสาวศันสนีย์  แชจอหอ
2. นางสาววิริยา  ประดิษฐจา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.17 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ช่วยให้สม
2. เด็กหญิงวรรณภาภรณ์  สิงห์บุตรดี
 
1. นางยวมนต์  แคนนอก
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญชนก  คำมา
2. นายวงศกร  สุขดี
 
1. นางสาวนิภารัตน์  เลิกนอก
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 50.64 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกลธวัช  สมานสุข
2. เด็กชายพิตรพิบูล  เที่ยงเทพ
 
1. นางไกรศรี  คำมา
2. นายปรีชา   ชมกลาง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนินทร์  แก้วพิมาย
2. เด็กชายธนกฤต  สุขแจ่ม
 
1. นางไกรศรี  คำมา
2. นายปรีชา   ชมกลาง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  ศิริประเสริฐ
2. เด็กหญิงตันหยง  ลาภยิ่งยง
3. เด็กหญิงภคพร  ถาดไธสง
4. เด็กหญิงสุชาดา  เข็มทอง
5. เด็กหญิงเกศินี  ดีถนัด
 
1. นางสาวดวงใจ  ภูมิประเสริฐ
2. นางสาวอัญชลี  สีลากุล
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทิพย์สุดา  ตอพล
2. นางสาววชิรินทรา  สำลีพันธ์
3. นางสาววิไลลักษณ์  ชาญเชี่ยว
4. นางสาวสุพิชชา  เดชบุรีรัมย์
5. นางสาวเมธาวี  โสภาค
 
1. นางสาวดวงใจ  ภูมิประเสริฐ
2. นางสาวอัญชลี  สีลากุล
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญารัตน์  เสนบุญมี
2. นางสาวฑิตฐิตา  จำเริญใจ
3. นางสาวรัตติกาล  สร้อยโพธิ์เผือก
4. นางสาวศิริรัตน์  สร้อยสูงเนิน
5. นางสาวอาภัสรา  สิงห์อุดม
 
1. นายประเสริฐ  ภู่ถนนนอก
2. นางขวัญหทัย  พลนามอินทร์ วอร์มิงตัน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นายคมศักดิ์  คำแก้ว
2. นายจตุภูมิ  บุญระพา
3. นางสาวทิฆัมพร  ขวัญมา
4. นายอภิวัฒน์  น้อยพิมาย
5. นางสาวเข็มทราย  สุขกระชอน
 
1. นางขวัญหทัย  พลนามอินทร์ วอร์มิงตัน
2. นายประเสริฐ  ภู่ถนนนอก
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญทิมา  ขวัญดี
2. นางสาวจันทิมา  นิสัยค้า
3. นางสาวจิราพร  สิ่วกลาง
4. นางสาวชมพูนุช  กองทองนอก
5. นางสาวชุติพร  เพียรการ
6. นายธนภัทร  ธรรมษา
7. นายธารินทร์  ด่านแก้ว
8. นายนันทพร  ห่อไธสง
9. นางสาวบุศรินทร์  พรมน้ำ
10. นางสาวปาริฉัตร  ปราบนวน
11. นางสาวปิยะฉัตร  วงศ์นอก
12. นายพงศ์ธร  สีหาคำ
13. นางสาววิลาสินี  หอมเทียม
14. นางสาวศศิณา  ยอดนครจง
15. นางสาวศิริยากร  พลหมั่น
16. นางสาวสมฤทัย  ประโมงกิจ
17. นางสาวอมรรัตน์  ลัดกลาง
18. นายอานนท์  เพ็ชรพล
19. นางสาวอาสยา  ผ่องสุข
20. นางสาวเพ็ญพิชชา  พลีดี
 
1. นายณัชธนพงษ์  คำมา
2. นายบุญญสิทธิ์  สุนันตะ
3. นางสาวชลิดา  ทรัพย์สมหมาย
4. นางสาวดวงใจ  ภูมิประเสริฐ
5. นางสาวรัตนาภรณ์  ขาวงาม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงเนตรชนก  โพธิ์ณรงค์
 
1. นายอุดมศักดิ์  ผาดไธสง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.6 ทอง 4 1. นายกิตติกร  ทองสีมะดัน
 
1. นายอุดมศักดิ์  ผาดไธสง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายธนลาภ  แก้วสีโท
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  นาแข็ง
 
1. นางณัชชา  ครามสูงเนิน
2. นายณัชธนพงษ์  คำมา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสุภัทรชัย  ยังผล
2. นางสาวอารียา  มูลนอก
 
1. นางณัชชา  ครามสูงเนิน
2. นางสาวแม้นมาศ  เก่าพิมาย
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิตรสินี  ยังผล
2. นางสาวจิรัฐิติกาล  ชำนิพันธ์
3. เด็กหญิงธัญย่า  หยั่งบุญ
4. เด็กหญิงนิชกานต์  ชำนาญสิงห์
5. เด็กหญิงปิยะฉัตร  พรมน้ำ
6. เด็กหญิงศิริญากร  ตลาดนา
7. นางสาวอมิตา  กลางรัมย์
8. เด็กหญิงอริสรา  เชยสูงเนิน
9. นางสาวอินทิรา  ทองโคตร
10. เด็กหญิงเขมจิรา  ชายคง
 
1. นางสาวแม้นมาศ  เก่าพิมาย
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ขาวงาม
3. นางสาวอัญชลี  สีลากุล
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมัณฑนา  ตุ้ยพิมาย
2. เด็กหญิงสุขใจทิพย์  หาญนอก
 
1. นายศิวาวุธ  จันทร์กรูด
2. นายจักรกฤษณ์  ไพราม
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสกุลรัตน์  ทิพย์ธรรมมา
2. นางสาวสิรินทรา  สายสามพราน
 
1. นายสาโรจน์  มณีมาส
2. นายพรคิด  ถือมาลา
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงเพชรลดา  ตรัยศิลานันท์
 
1. นายสิทธิพล  รักษา
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ครัวเชื่อ
 
1. นายสิทธิพล  รักษา
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ยำรัมย์
 
1. นายสิทธิพล  รักษา
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  รัตนะคุ
 
1. นายสิทธิพล  รักษา
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายญาณภัทร  ประภาสพงษ์
2. เด็กหญิงสุชาดา  อนุกูล
 
1. นายสิทธิพล  รักษา
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  แถวโสภา
 
1. นายสิทธิพล  รักษา
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐพนธ์  วงษาไชย
2. เด็กชายนนทวัฒน์  ปริเก
3. เด็กชายอโนทัย  ขาวสุข
 
1. นายสิทธิพล  รักษา
2. นางวัลภา  ธรรมวรางกูร
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายฐิติวุฒิ  มอญใหม
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สุขก้อง
3. เด็กชายปภังกร  มูลจันทร์
4. เด็กชายภคนันท์  เนาวรัตน์
5. เด็กชายภูชิต  สีสม
 
1. นางวัลภา  ธรรมวรางกูร
2. นายพิเดช  ลาวัลย์
3. นายณัฐพล  แสงภารา
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติธร  ปักการะนัง
2. นายชิตพล  เหล็กประสุข
3. นายณัฐพล  ตอบกลาง
4. นายวีรพงศ์  ชาเชียงตุง
5. นางสาวอุทุมพร  ขวัญดี
 
1. นายพิเดช  ลาวัลย์
2. นายณัฐพล  แสงภารา
3. นางสาวชลดา  ปิ่นวิเศษ
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนัยนา  นิลกลาง
 
1. นายณัฐพล  แสงภารา
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนากานต์  ชาญนอก
 
1. นายพิเดช  ลาวัลย์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูชิต  สีสม
 
1. นายพิเดช  ลาวัลย์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สุขก้อง
 
1. นายพิเดช  ลาวัลย์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภาพตะวัน  สุทธิศักดิ์
 
1. นายณัฐพล  แสงภารา
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎา  ฮุยนอก
2. เด็กชายจิรายุ  ศรีจุลลา
3. เด็กชายณัฐพงษ์  พิมล
4. เด็กชายณิพิฐพนธ์  บุญชิด
5. เด็กหญิงธัญชนก  ปิดตาสังข์
6. เด็กชายธีรภัทร  ทองเหล็ก
7. เด็กชายปภังกร  มูลจันทร์
8. เด็กชายปริวัตร  อัฒจักร
9. เด็กชายภูชิต  สีสม
10. เด็กชายศุภณัฐ  อุปเถย์
11. เด็กชายส่งศักดิ์  เคนคำกุล
12. เด็กชายอธิชา  ปักการะโน
 
1. นางวัลภา  ธรรมวรางกูร
2. นายพิเดช  ลาวัลย์
3. นายสิทธิพล  รักษา
4. นายณัฐพล  แสงภารา
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษณธร  ชนะค้า
 
1. นายอภิชาติ  โฮนอก
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐภัทร  โนนใหม่
 
1. นางสาวกัลยา  ไตรศรีศิลป์
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิรัชยา  เนยกลาง
 
1. นางสาวพรทิวา  ร่มรื่น
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศรันยภัทร  ขาวสุข
 
1. นายกิจปกรณ์  พูนศิริ
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 4 1. นางสาวเกวลิน  มัตตะนามะ
 
1. นางสาวกัลยา  ไตรศรีศิลป์
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจริญญา  แปลนดี
2. นายทัศน์ธนภูม์  อภิสิทธิ์สินสกล
3. นางสาวศิโรรัตน์  สุขสุทธิ์
4. นายอรรณนพ  ท่าพิมาย
5. นางสาวเมธินี  วิไธสง
 
1. นางสาวกัลยา  ไตรศรีศิลป์
2. นางอุทัยวรรณ  นามกระโทก
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปวริศ  จักรวาลวิชัย
2. นางสาวปัทมพร  นิติชัยตระกูล
3. นางสาวปาริชาติ  ยางนอก
4. นางสาววิภารัตน์  สีดา
5. นางสาวอาทิตยา  รัตนยศ
 
1. นางสาวสิริยา  ขาวศรี
2. นายเอกชัย  วิชัยวงค์
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงดาหรา  เสาะไธสง
2. เด็กหญิงสุชัญญา  เลื่อยไธสง
 
1. นางปฐมาวดี  ศรีคราม
2. นางสาวจุฑารัตน์  เกษนอก
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นายธนาวุฒิ  ค้าขาย
 
1. นางสาวพิมพ์ประภา  วรรณา
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐกานต์  มอญใหม
2. เด็กชายรัชกาล  ประสังคะเต
3. เด็กชายวัชรชัย  ชีพไธสง
4. เด็กชายศิวกร  เอียนรัมย์
5. เด็กชายศุภโชค  ฉอดนอก
6. เด็กชายสิงหา  เพียกโว
7. เด็กชายเทิดศักดิ์  ค้นค้า
8. เด็กชายเมธาสิทธิ์  พิมพ์เงิน
 
1. นายสิทธิพล  รักษา
2. นายจักรพันธ์  เขียวสวาท
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณินี  เดื่อไธสง
2. เด็กหญิงสุมลมาลย์  ผาดไธสง
3. เด็กหญิงอาภัสรา  โสระเม็ก
 
1. นางนารี  แก้วหานาท
2. นางวรรณภา  ทองนำ
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 63 ทองแดง 8 1. นางสาวกฤติยา  พรมทอง
2. นางสาวฟ้าใส  หมายดี
3. นางสาวภคพร  ศรีวัฒนพงศ์
 
1. นางสาวกรวยทอง  แย้มศรี
2. นางสาวสมหมาย  อุตส่าห์การ
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปาราเมศ  สุริยันต์
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  ศรีคราม
 
1. นางจุรีรัตน์   ตั้งไพศาลสัมฤทธิ์
2. นางสาวชลดา  ปิ่นวิเศษ
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิวกร  เอียนรัมย์
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  พิมพ์เงิน
 
1. นางรตวิสา  ปาลินทร ลัดดี
2. นางสาวชลดา  ปิ่นวิเศษ
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชานนท์  ตีรชาติ
2. นายณัฐกิตติ์  ทองพรมราช
 
1. นางรตวิสา  ปาลินทร ลัดดี
2. นางสาวชลดา  ปิ่นวิเศษ
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิรชา  ภู่เกตุ
2. นายภานุกร  กองเพชร
 
1. นายมานะ  บุญแต่ง
2. นายสระพงษ์  สร้อยเพชร
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 1. นายปณิธาน  สนนา
2. นายสุขสันต์  อุปโคตร
 
1. นายมานะ  บุญแต่ง
2. นายสระพงษ์  สร้อยเพชร
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนา  ดีหนองยาง
2. นางสาวธัญพิชชา  แก้วละเอียด
 
1. นายมานะ  บุญแต่ง
2. นายสระพงษ์  สร้อยเพชร
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤตยชญ์  ดวงพิมาย
2. นายกิตติศักดิ์  มาระศรี
 
1. นายมานะ  บุญแต่ง
2. นายสระพงษ์  สร้อยเพชร
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัชวาลย์  เดินรีบรัมย์
2. นายธนากร  ไพลดำ
 
1. นางจุรีรัตน์   ตั้งไพศาลสัมฤทธิ์
2. นางสาวชลดา  ปิ่นวิเศษ
 
84 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกีรติพัทธ์  ไพศาลธนภัทร
2. เด็กชายศุภสัณห์  ทองดีนอก
3. เด็กชายอชิตพล  ปะกายะ
 
1. นายสระพงษ์  สร้อยเพชร
2. นายมานะ  บุญแต่ง
 
85 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติศักดิ์  ชิมคำ
2. นายภูมิภัทร  เรืองนา
3. นายภูริณัฐ  ไหว้บุญส่ง
 
1. นายสระพงษ์  สร้อยเพชร
2. นายมานะ  บุญแต่ง
 
86 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญญาภรณ์  คำเกิด
2. นายพีรวุฒิ  สันทัด
3. นางสาวแพรวรุ้ง  รังดิษฐ์
 
1. นางสาวกันยารัตน์  มาศมิส
2. นางกุลธิดา  วงศ์ชัยกรกุล