สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนธรณ์  ลิ้มสิริเรืองชัย
 
1. นางวิภา  คนยั้ง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 4 1. นางสาวสิริกัญญา  เกาะลอย
 
1. นายไพฑูรย์  สมสอางค์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐนันท์  บุญพลี
2. นางสาวนิติยา  ประคองสุข
3. นายเทพอลงกรณ์  ครพนม
 
1. นายไพฑูรย์  สมสอางค์
2. นางชูศิลป์  นาราหนองแวง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายวรรณพงษ์  ทองนำ
 
1. นางสาวนิรชา  ปักกะโต
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 22.75 เข้าร่วม 4 1. นางสาวพีรยา  ควรนิเฮียะ
2. นางสาววิไลพร  รักอนุสรณ์
3. นางสาวอัจฉริยาพร  ชุมสงฆ์
 
1. นางสาวยุพาพร  ทัศน์ไพร
2. นางสาวจินตนา  หริ่งกระโทก
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 50.64 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกลธวัช  สมานสุข
2. เด็กชายพิตรพิบูล  เที่ยงเทพ
 
1. นางไกรศรี  คำมา
2. นายปรีชา   ชมกลาง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติธร  ปักการะนัง
2. นายชิตพล  เหล็กประสุข
3. นายณัฐพล  ตอบกลาง
4. นายวีรพงศ์  ชาเชียงตุง
5. นางสาวอุทุมพร  ขวัญดี
 
1. นายพิเดช  ลาวัลย์
2. นายณัฐพล  แสงภารา
3. นางสาวชลดา  ปิ่นวิเศษ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 4 1. นางสาวเกวลิน  มัตตะนามะ
 
1. นางสาวกัลยา  ไตรศรีศิลป์