สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  มอญใหม
 
1. นางนารี  แก้วหานาท
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤตยชญ์  อนันตภัณฑ์
2. เด็กหญิงขนิษฐา   เข็มสำฤทธิ์
3. เด็กชายเจษฎาพร  เจริญศรี
 
1. นางสาวิตรี  รวิศิโรรัตน์
2. นางมาลัย  พิชญ์ประเสริฐ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายญาณภัทร  ประภาสพงษ์
2. เด็กหญิงสุชาดา  อนุกูล
 
1. นายสิทธิพล  รักษา
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศรันยภัทร  ขาวสุข
 
1. นายกิจปกรณ์  พูนศิริ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงดาหรา  เสาะไธสง
2. เด็กหญิงสุชัญญา  เลื่อยไธสง
 
1. นางปฐมาวดี  ศรีคราม
2. นางสาวจุฑารัตน์  เกษนอก
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นายธนาวุฒิ  ค้าขาย
 
1. นางสาวพิมพ์ประภา  วรรณา
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 63 ทองแดง 8 1. นางสาวกฤติยา  พรมทอง
2. นางสาวฟ้าใส  หมายดี
3. นางสาวภคพร  ศรีวัฒนพงศ์
 
1. นางสาวกรวยทอง  แย้มศรี
2. นางสาวสมหมาย  อุตส่าห์การ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 1. นายปณิธาน  สนนา
2. นายสุขสันต์  อุปโคตร
 
1. นายมานะ  บุญแต่ง
2. นายสระพงษ์  สร้อยเพชร