สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงมนสิชา  ออนา
 
1. นางสาวชญาดา  ทับภูมี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงศุภวดี  สุตะนา
2. เด็กหญิงอิสรา  อ่อนศรี
 
1. นางสาวพนมไพร  เทพจิตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฎฐภรณ์  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงพชรพร  ขาวสุข
 
1. นายจำเนียร  ช้างน้ำ
2. นางวรรณภา  ทองนำ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนภูมิ  ลิ้มสิริเรืองชัย
2. เด็กชายวัชรวุฒิ  ทึนหาร
 
1. นายแทนชัย  นามศิริ
2. นางสาวนิรชา  ปักกะโต
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัญญณัฐ  กาขาว
2. เด็กหญิงเกษรา  ปักกาโร
 
1. นางสาวสุกิจ  นามพลกรัง
2. นางสาริณี  เพียรการ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวปิยธิดา  ไสลเพชร
 
1. นางสาวสุกิจ  นามพลกรัง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ยินดีสุข
 
1. นางสาริณี  เพียรการ
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  จันทรานุวงศ์
2. เด็กหญิงจินตนา  วนาไส
3. เด็กชายบรรณวัชร  เยี่ยมรัมย์
 
1. นางรวีวรรณ  ศรีจันทีก
2. นางสาวบุญเลิศ  ฉอดนอก
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77.8 เงิน 4 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ใจแน่น
2. นางสาววสุกาญจน์  พิมเชื้อ
3. นางสาวสิริยากร  วันทะมาศ
 
1. นายพรชัย  คำสิงห์นอก
2. นางยวมนต์  แคนนอก
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยยะสิทธิ์  ชำนิกล้า
2. เด็กชายศุภโชค  ฉอดนอก
3. เด็กชายสิรวิชญ์  ภูมิไธสง
 
1. นางสาวิตรี  รวิศิโรรัตน์
2. นางสาวจินตนา  หริ่งกระโทก
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชนาธิป  สนนา
2. นางสาวศิรินภา  กัณหา
3. นายสุวิจักขณ์  เที่ยงเทพ
 
1. นางสาวศันสนีย์  แชจอหอ
2. นางสาววิริยา  ประดิษฐจา
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายธนลาภ  แก้วสีโท
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  นาแข็ง
 
1. นางณัชชา  ครามสูงเนิน
2. นายณัชธนพงษ์  คำมา
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมัณฑนา  ตุ้ยพิมาย
2. เด็กหญิงสุขใจทิพย์  หาญนอก
 
1. นายศิวาวุธ  จันทร์กรูด
2. นายจักรกฤษณ์  ไพราม
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ยำรัมย์
 
1. นายสิทธิพล  รักษา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  รัตนะคุ
 
1. นายสิทธิพล  รักษา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐพนธ์  วงษาไชย
2. เด็กชายนนทวัฒน์  ปริเก
3. เด็กชายอโนทัย  ขาวสุข
 
1. นายสิทธิพล  รักษา
2. นางวัลภา  ธรรมวรางกูร
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนา  ดีหนองยาง
2. นางสาวธัญพิชชา  แก้วละเอียด
 
1. นายมานะ  บุญแต่ง
2. นายสระพงษ์  สร้อยเพชร