สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจินดามณี  สุดน้อย
 
1. นางปภัสสิริย์  ครองทรัพย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 1. นางสาววิลาวรรณ  สีใส
 
1. นางปภัสสิริย์  ครองทรัพย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงพิมพรรณ  ขอต่อกลาง
 
1. นางปภัสสิริย์  ครองทรัพย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 8 1. นางสาวมลิวัลย์  เพชรสุนทร
 
1. นางปภัสสิริย์  ครองทรัพย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงปฐมพร  ยิ่งเสมอ
 
1. นางปภัสสิริย์  ครองทรัพย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุวรรณี  ปั้นจาด
 
1. นางปภัสสิริย์  ครองทรัพย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. นางสาวปภาวริน  เผียนอก
 
1. นางนิภา  สีหนาท
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 1. นางสาววริศรา  ชินรัมย์
 
1. นางปภัสสิริย์  ครองทรัพย์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงสุพรรษา  แสวงดิลก
2. เด็กหญิงอนันตญา  เพชรสุนทร
 
1. นางเกวลิน   กุญชรสินธุ์
2. นายสุภาพ  อ่อนชัย
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายพิเชษฐ์  หวังห้องกลาง
 
1. นายสุภาพ  อ่อนชัย
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 12 1. นางสาวกนกพร  มุ่งแซงกลาง
2. นางสาวฉวีวรรณ  เฉื่อยกลาง
3. นางสาวน้ำทิพย์  เทพกลาง
 
1. นายสกล  ใจเย็น
2. นางสาวชนิดา  หลวงชัยสินธุ์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 14.25 เข้าร่วม 9 1. นางสาวนภเกตน์  ด้วงสูงเนิน
2. นางสาววิชุดา  รอดเนียม
3. นางสาวสุภัทรา  สุดน้อย
 
1. นายธนพงศ์  เรืองเลิศ
2. นายสกล  ใจเย็น
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกษิกานต์  หยุนแดง
2. เด็กหญิงอภิญญา  คีบขุนทด
 
1. นางมยุภัทร  บนภัทรวรรษ
2. นางศุภวารี  วีระนันท์
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 8 1. นางสาวชลธิชา  เฉื่อยกลาง
2. นางสาววาสนา  นาคพลกรัง
 
1. นายอิศศรา  การถาง
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นายชัชวาล  ถิ่นพุทรา
2. นายภูมินทร์  วิจิตรวารินทร์
 
1. นายอิศศรา  การถาง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นายภัทรพล  โรมโคกสูง
 
1. นางศุภวารี  วีระนันท์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงโสภิตนภา  ศรีกุดคุ้ม
 
1. นางศุภวารี  วีระนันท์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภัทรพล  โรมโคกสูง
 
1. นางศุภวารี  วีระนันท์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  มันตะเภา
 
1. นางศุภวารี  วีระนันท์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพงษ์  ออมวิหาร
 
1. นายภาณุพงศ์  เผ่าหัวสระ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐธิตา  เนินลาภา
 
1. นางศุภวารี  วีระนันท์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเขมจิรา  คำเขื่อน
 
1. นายภาณุพงศ์  เผ่าหัวสระ
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงทัศนียา  บุญวิจิตร
 
1. นางศุภวารี  วีระนันท์
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 72.6 เงิน 6 1. นางสาวณัฐภรณ์  ออมวิหาร
 
1. นางสุจิตราภรณ์  มาตย์วังแสง
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  แตงยอนรัมย์
 
1. นางศุภวารี  วีระนันท์
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายวรพล  สมัยกลาง
2. เด็กชายสิรศักดิ์  ขอเห็นกลาง
 
1. นายกิติพงษ์  สีหนาท
2. นายธีรัตน์  หาญอนุสรณ์
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 12 1. นายภัทรพล  โรมโคกสูง
2. นางสาวสุรภา  ศุภลักษณ์
 
1. นายกิติพงษ์  สีหนาท
2. นายธีรัตน์  หาญอนุสรณ์
 
28 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  แพทย์เสลา
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  เฉื่อยกลาง
 
29 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรชัย  ขอห้อมกลาง
 
1. นางสาวกุหลาบ  ฟอกสันเทียะ