สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 8 1. นางสาวมลิวัลย์  เพชรสุนทร
 
1. นางปภัสสิริย์  ครองทรัพย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงปฐมพร  ยิ่งเสมอ
 
1. นางปภัสสิริย์  ครองทรัพย์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงสุพรรษา  แสวงดิลก
2. เด็กหญิงอนันตญา  เพชรสุนทร
 
1. นางเกวลิน   กุญชรสินธุ์
2. นายสุภาพ  อ่อนชัย
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายพิเชษฐ์  หวังห้องกลาง
 
1. นายสุภาพ  อ่อนชัย
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 12 1. นางสาวกนกพร  มุ่งแซงกลาง
2. นางสาวฉวีวรรณ  เฉื่อยกลาง
3. นางสาวน้ำทิพย์  เทพกลาง
 
1. นายสกล  ใจเย็น
2. นางสาวชนิดา  หลวงชัยสินธุ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 14.25 เข้าร่วม 9 1. นางสาวนภเกตน์  ด้วงสูงเนิน
2. นางสาววิชุดา  รอดเนียม
3. นางสาวสุภัทรา  สุดน้อย
 
1. นายธนพงศ์  เรืองเลิศ
2. นายสกล  ใจเย็น
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 8 1. นางสาวชลธิชา  เฉื่อยกลาง
2. นางสาววาสนา  นาคพลกรัง
 
1. นายอิศศรา  การถาง
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 12 1. นายภัทรพล  โรมโคกสูง
2. นางสาวสุรภา  ศุภลักษณ์
 
1. นายกิติพงษ์  สีหนาท
2. นายธีรัตน์  หาญอนุสรณ์