สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกนกวรรณ  หนูนาค
 
1. ดร.ณัฐสุชาวิรางค์  ไชยเดชกำจร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 9 1. นางสาวกัญญารัตน์  ปองสันเทียะ
2. นางสาวญาดา  รอดสันเทียะ
 
1. ดร.ณัฐสุชาวิรางค์  ไชยเดชกำจร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงผลบุญ  รุ่งเรือง
 
1. นางสมปอง  เชื่องสุวรรณ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 8 1. นางสาวพัตรพิมล  ช่างเรือน
 
1. นายสิรภพ  กันสิงห์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ชมชื่น
 
1. นางสมปอง  เชื่องสุวรรณ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 8 เข้าร่วม 11 1. นางสาวจุรี  จานนอก
 
1. นายสิรภพ  กันสิงห์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สินสายออ
2. เด็กหญิงนิศิตา  เพ็ชรสายออ
3. นางสาวพลอยชมพู  น้อยแก้ว
 
1. นางเนรัญชลา  หวังประสพกลาง
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 10.75 เข้าร่วม 12 1. นางสาวจันทร์ธิดา  คงสุข
2. นางสาวทิพวัลย์  เถื่อนพังเทียม
3. นายมงคล  เกียงพุทรา
 
1. นางสาววงศ์รัตน์  วณิชาชีวะ
2. นางสาวชาณิดา  ปนันท์ธนา
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงกัญญา  ลางสันเทียะ
2. เด็กหญิงปานรวี  แผ่วสูงเนิน
 
1. นายเชาวริน  อาจโยธา
2. นายสมชาย  หวังล้อมกลาง
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 16.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายกฤตยชญ์  เพ็ญจันทร์
 
1. นางรังสิยา  กลึงกลางดอน