สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กชายนวพรรษ  พลีรักษ์
 
1. นางสาวปรียา  จันทร์เรือง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 1. นางสาวนนทิยา  รงค์สันเทียะ
 
1. ดร.ณัฐสุชาวิรางค์  ไชยเดชกำจร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงอมรารัตน์  พงศ์เมธาวัชร์
 
1. นางสมปอง  เชื่องสุวรรณ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  มีพวง
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  มีของ
 
1. นายพิเชษฐ์  ของกิ่ง
2. นางสาวสมหมาย  สาครวัฒนา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ปีกสันเทียะ
 
1. นางรังสิยา  กลึงกลางดอน
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายธนโชติ  กลัดสันเทียะ
 
1. นางรังสิยา  กลึงกลางดอน
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 8 1. นางสาวจันทนา  ทิพมนต์
 
1. นายวัชร  มากแสงสิริ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 7 1. นางสาวชฎาพร  อวบสันเทียะ
2. นางสาวธัญชนก  จันทะโก
3. นางสาวเบญจวรรณ  ปิตะคุ
 
1. นางสาวชาณิดา  ปนันท์ธนา
2. นายฉัตรชัย  บุญมาก
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 5 1. นางสาวกาญจนา  อิ่มถาวร
2. นางสาวอชิตะ  พุ่มพฤกษ์
 
1. นายสุพัฒน์  พงศ์พิพัฒนา