สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐติกานต์  ฉอสันเทียะ
 
1. นางสาวปรียา  จันทร์เรือง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชกร  นวนสวาย
 
1. นางสาวปรียา  จันทร์เรือง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นางสาวนิลปัทม์  งดสันเทียะ
 
1. ดร.ณัฐสุชาวิรางค์  ไชยเดชกำจร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลธิชา  กระฉอกนอก
 
1. นางสาวชาณิดา  ปนันท์ธนา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนัยน์ปพร  ดวงอาจ
2. นายภูดิส  โลสันเทียะ
 
1. นางสาวชาณิดา  ปนันท์ธนา
2. นายฉัตรชัย  บุญมาก
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุขสวัสดิ์  สุหร่าย
 
1. นายวัชร  มากแสงสิริ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงฌัชญาดา  ไอสันเทียะ
 
1. นายวัชร  มากแสงสิริ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.25 เงิน 9 1. นางสาวพิมพ์ยุพา  อมฤก
 
1. นางจีรพร  คงชุ่มชื่น