สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนช่องแมววิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.36 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนัญญา  แก้วลาด
2. เด็กหญิงช่อผกา  แก้วลาด
3. เด็กหญิงณัฐพร  ที่รักษ์
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์  พรมจำปา
5. เด็กหญิงปิยะนันท์  ก้อนจันดา
6. เด็กหญิงลลิตา   กันหมอน
7. เด็กหญิงศุจิภรณ์  รุ่งเป้า
8. เด็กหญิงสิรินยา  ประทุมศิริ
 
1. นางสาววรรณี  ประวรรณรัมย์