สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนช่องแมววิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นางสาวเปรมมิกา  ทั่งถิ่น
 
1. นายปราโมทย์  รถเพ็ชร
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอิสริยาภรณ์  บัวสาย
 
1. นางเมธินี  ก่ายแก้ว
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นางสาวณัฐธยาน์  เหล็กกล้า
 
1. นางสาวจันทร์แรม  ทุมมาโต
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศศิตา  ไวไธสง
2. นางสาวศิริรัตน์   ศรฤทธิ์
 
1. นางสาวนนท์ทิรา  ชื่นชม
2. นายวิชารัตน์  บัติสูงเนิน