สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนช่องแมววิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สังข์สุทธิ์
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ไสลเพชร
 
1. นางกาญจนา  ภุมรา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริกัญญา  การเกตุ
 
1. นางกาญจนา  ภุมรา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.8 ทอง 5 1. นางสาวหัสญา  ศรีแก้ว
 
1. นายวีระพล  เรือกิจ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจารุกัญญ์   ทับคล้าย
2. นางสาวจิดาภา  รุ่งเป้า
3. เด็กหญิงจิราพร  ฤทธิ์ไธสง
4. นางสาวชฎาพร  ไชยเสน
5. เด็กหญิงธัญรดา  โลหะพรม
6. นางสาวธิดาพร  สุนทองเบ้า
7. เด็กหญิงนันทนาพร  นุชเจริญ
8. เด็กหญิงปพิชญา  ทวยหา
9. เด็กหญิงพรรณปพร  อิงนา
10. เด็กหญิงไพรลดา  เจือจันทร์
 
1. นายภักดี  อุทโท
2. นายวีระพล  เรือกิจ
3. นางศิริธร  แหลมจริง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายเสาวนันท์  ดวงภักดีรัมย์
 
1. นายปราโมทย์  รถเพ็ชร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุุฑามาศ  กลางโสภา
 
1. นางสาวจันทร์แรม  ทุมมาโต
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.36 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนัญญา  แก้วลาด
2. เด็กหญิงช่อผกา  แก้วลาด
3. เด็กหญิงณัฐพร  ที่รักษ์
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์  พรมจำปา
5. เด็กหญิงปิยะนันท์  ก้อนจันดา
6. เด็กหญิงลลิตา   กันหมอน
7. เด็กหญิงศุจิภรณ์  รุ่งเป้า
8. เด็กหญิงสิรินยา  ประทุมศิริ
 
1. นางสาววรรณี  ประวรรณรัมย์
 
8 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภรรควัช  หงษา
2. เด็กชายวิโรจน์ชัย  ทองสุข
3. เด็กชายไกรวิชญ์  นิจไธสง
 
1. นายวิชารัตน์  บัติสูงเนิน
2. นางสาวนนท์ทิรา  ชื่นชม