สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.28 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤษณ์ธิดา  หอมกลาง
2. นางสาวกุลปรียา  ขันชัยภูมิ
3. นางสาวณิศรา  ยืนกระโทก
4. นายประจักร  เบาะโท
5. นายประสิทธิ์  ลาดกระโทก
6. นายภควา  บงกชปทุมพัฒน์
7. นางสาวสมฤทัย  รวงกระโทก
8. นางสาวอภิสรา  ล่ากระโทก
9. นายเลิศลักษณ์  ชาญเลขา
10. นายโกวิทย์  ช้อนผักแว่น
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  ชวนสรรค์
2. นายจิตรษดา  ศรีสะอาด
3. นางสาวปนัดดา  ศรีแจ่ม