สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณรงวิทย์  สังข์ทองหลาง
2. นายนันทวัฒน์  พลสว่าง
3. นายภูวนัย  บุญรัตน์โต
4. นายสัณหภาส  บุญนุวงศ์
5. นายเกียรติศักดิ์  ถาวรผาด
6. นายเสกสรร  อักษร
 
1. นายจิตรษดา  ศรีสะอาด
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.66 เงิน 4 1. นางสาวอารยา  ทองมณี
 
1. นายจิตรษดา  ศรีสะอาด
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปฏิมากร   อมกระโทก
 
1. นางสาวอัจฉรา  แสงเหลือง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาวนภัส  เกสร
 
1. นางสาวอัจฉรา  แสงเหลือง