สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงหัสณีย์  คล้ายเปีย
 
1. นางสาวอัญชลี  วรรณโกษิตย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 13 1. นางสาวสิริญญา  เคล้าเคลีย
 
1. นางสาวรันดร  ปานกลาง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธนัชชา  กิตติกริน
 
1. นางสาวอัญชลี  วรรณโกษิตย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 5 1. นางสาวสุพพัตรา  กันหา
 
1. นางสาวรันดร  ปานกลาง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  แสนสุวรรณ
 
1. นางสาวดอกไม้  เปราะกระโทก
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 -    
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงธัญธร  ตามกระโทก
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  ไชยนคร
3. เด็กหญิงเพชรลดา  สอนกระโทก
 
1. นางสาวรัชนี  จินดาวัลย์
2. นางสาวสัมฤทธิ์  อุดมญาติ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 11.5 เข้าร่วม 9 1. นางสาวกนกกร  คำตะเพชร
2. นางสาวศรันย์พร  เจตะวัฒนะ
3. นางสาวสุกัญญา  โพธิ์ทอง
 
1. นายบุญช่วย  ล่ากระโทก
2. นางสายฝน  ราชกระโทก
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เสามุกดา
2. เด็กหญิงวาสนา  บัตรวิเศษ
3. เด็กชายวุฒิชัย  พลอาจ
 
1. นายไพโรจน์  ยอดผักแว่น
2. นางสาวรัชนี  จินดาวัลย์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นางสาวยุพา  แก้วสาร
2. นางสาวรัตนาวดี  ไวแก้วสูนย์
3. นางสาวเสาวนิตย์  สิงห์วงค์
 
1. นางสายฝน  ราชกระโทก
2. นางสาวสัมฤทธิ์  อุดมญาติ
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 38.46 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายกิตติภณ  วังคะฮาต
2. เด็กชายศราวุธ  การรัมย์
 
1. นางสาวรัชนี  จินดาวัลย์
2. นางสาวสัมฤทธิ์  อุดมญาติ
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎา  พูนกระโทก
2. เด็กชายธนากร  อ่วมกระโทก
 
1. นายไพโรจน์  ยอดผักแว่น
2. นางสาวรัชนี  จินดาวัลย์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนฤมล  เรืองกระโทก
2. เด็กหญิงนินนนา  แย้มกระโทก
3. เด็กหญิงศิริพรรณ  ศรีภูมิ
4. เด็กหญิงเขมจิรา  โมรานอก
5. เด็กหญิงโดนัท  บุญศรีรัตนะ
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  บุญเรือง
2. นายสุชาติ  โยนกระโทก
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวกนกกร  พรหมพล
2. นางสาวกาญจนา  แทวกระโทก
3. นางสาวจิรนุช  อักษร
4. นางสาวพรพิรุณ  อบอุ่น
5. นางสาวยศวดี  ทนงสำโรง
 
1. นายสุชาติ  โยนกระโทก
2. นางจีรภัทร์  โพธิ์นอก
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนวัฒน์  เรืองกระโทก
2. เด็กหญิงศศิธร  เกณฑ์สาคู
 
1. นางจีรภัทร์  โพธิ์นอก
2. นายสุชาติ  โยนกระโทก
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุวนันท์  มะลิวัลย์
2. นายอรรถวุฒิ  เลือดกระโทก
 
1. นายสุชาติ  โยนกระโทก
2. นางจีรภัทร์  โพธิ์นอก
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณรงวิทย์  สังข์ทองหลาง
2. นายนันทวัฒน์  พลสว่าง
3. นายภูวนัย  บุญรัตน์โต
4. นายสัณหภาส  บุญนุวงศ์
5. นายเกียรติศักดิ์  ถาวรผาด
6. นายเสกสรร  อักษร
 
1. นายจิตรษดา  ศรีสะอาด
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.66 เงิน 4 1. นางสาวอารยา  ทองมณี
 
1. นายจิตรษดา  ศรีสะอาด
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปฏิมากร   อมกระโทก
 
1. นางสาวอัจฉรา  แสงเหลือง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาวนภัส  เกสร
 
1. นางสาวอัจฉรา  แสงเหลือง
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.28 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤษณ์ธิดา  หอมกลาง
2. นางสาวกุลปรียา  ขันชัยภูมิ
3. นางสาวณิศรา  ยืนกระโทก
4. นายประจักร  เบาะโท
5. นายประสิทธิ์  ลาดกระโทก
6. นายภควา  บงกชปทุมพัฒน์
7. นางสาวสมฤทัย  รวงกระโทก
8. นางสาวอภิสรา  ล่ากระโทก
9. นายเลิศลักษณ์  ชาญเลขา
10. นายโกวิทย์  ช้อนผักแว่น
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  ชวนสรรค์
2. นายจิตรษดา  ศรีสะอาด
3. นางสาวปนัดดา  ศรีแจ่ม
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 7 1. นายอัศนี  ลาภกระโทก
2. นายเจษฎาภรณ์  แซ่ตัง
 
1. นายสันติ  เพื่อนสงคราม
2. นายนันทวุฒิ  อุทโท