สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  แสนสุวรรณ
 
1. นางสาวดอกไม้  เปราะกระโทก
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงธัญธร  ตามกระโทก
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  ไชยนคร
3. เด็กหญิงเพชรลดา  สอนกระโทก
 
1. นางสาวรัชนี  จินดาวัลย์
2. นางสาวสัมฤทธิ์  อุดมญาติ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 11.5 เข้าร่วม 9 1. นางสาวกนกกร  คำตะเพชร
2. นางสาวศรันย์พร  เจตะวัฒนะ
3. นางสาวสุกัญญา  โพธิ์ทอง
 
1. นายบุญช่วย  ล่ากระโทก
2. นางสายฝน  ราชกระโทก
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 38.46 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายกิตติภณ  วังคะฮาต
2. เด็กชายศราวุธ  การรัมย์
 
1. นางสาวรัชนี  จินดาวัลย์
2. นางสาวสัมฤทธิ์  อุดมญาติ