สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนฤมล  เรืองกระโทก
2. เด็กหญิงนินนนา  แย้มกระโทก
3. เด็กหญิงศิริพรรณ  ศรีภูมิ
4. เด็กหญิงเขมจิรา  โมรานอก
5. เด็กหญิงโดนัท  บุญศรีรัตนะ
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  บุญเรือง
2. นายสุชาติ  โยนกระโทก
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวกนกกร  พรหมพล
2. นางสาวกาญจนา  แทวกระโทก
3. นางสาวจิรนุช  อักษร
4. นางสาวพรพิรุณ  อบอุ่น
5. นางสาวยศวดี  ทนงสำโรง
 
1. นายสุชาติ  โยนกระโทก
2. นางจีรภัทร์  โพธิ์นอก
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุวนันท์  มะลิวัลย์
2. นายอรรถวุฒิ  เลือดกระโทก
 
1. นายสุชาติ  โยนกระโทก
2. นางจีรภัทร์  โพธิ์นอก
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปฏิมากร   อมกระโทก
 
1. นางสาวอัจฉรา  แสงเหลือง
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.28 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤษณ์ธิดา  หอมกลาง
2. นางสาวกุลปรียา  ขันชัยภูมิ
3. นางสาวณิศรา  ยืนกระโทก
4. นายประจักร  เบาะโท
5. นายประสิทธิ์  ลาดกระโทก
6. นายภควา  บงกชปทุมพัฒน์
7. นางสาวสมฤทัย  รวงกระโทก
8. นางสาวอภิสรา  ล่ากระโทก
9. นายเลิศลักษณ์  ชาญเลขา
10. นายโกวิทย์  ช้อนผักแว่น
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  ชวนสรรค์
2. นายจิตรษดา  ศรีสะอาด
3. นางสาวปนัดดา  ศรีแจ่ม