สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายนพณัฐ  น้อยนันตา
2. เด็กชายวีรวุฒิ  จันทรชีวา
 
1. นายวิษณุ  สุวรรณวงศ์
2. นายรชต  ไชยสิทธิ์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนัทธวุฒิ  คร่ำสุข
2. เด็กชายอุดมศักดิ์  บัวทุม
 
1. นายวิษณุ  สุวรรณวงศ์
2. นางสาวสุพรรษา  สิงห์ซอม
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงปราญชลี  แจ้งโรจน์
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  จันทร์ทิพย์
 
1. นายวิษณุ  สุวรรณวงศ์
2. นางสาวสุพรรษา  สิงห์ซอม
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิชิตชัย  บัวทุม
2. เด็กชายวศิน  แวดสี
 
1. นายวิษณุ  สุวรรณวงศ์
2. นายรชต  ไชยสิทธิ์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชญานนท์  เบ็ญจวงษ์
2. เด็กชายอนรรฆวี  หวังผล
 
1. นายวิษณุ  สุวรรณวงศ์
2. นายณัฐพล  ยุติกิจ
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีร์ธวัช  บรรณาการ
2. เด็กชายอิศรานุวัฒน์  บุญเพิง
 
1. นายวิษณุ  สุวรรณวงศ์
2. นายณัฐพล  ยุติกิจ
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิตติยา  เพียซ้าย
2. นางสาวอริยา  ขันทะวัตร์
 
1. นายวิษณุ  สุวรรณวงศ์
2. นายณัฐพล  ยุติกิจ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑามาศ  ชนาธิปพีรทัดกุล
2. นายวรวุฒิ  พรเพ็ญ
 
1. นายวิษณุ  สุวรรณวงศ์
2. นายณัฐพล  ยุติกิจ
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาวนรีรัตน์  เป็นจันทึก
2. นางสาวศศิวรรณ  ชุ่มพรมราช
 
1. นายวิษณุ  สุวรรณวงศ์
2. นางสาวสุพรรษา  สิงห์ซอม