สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  พูนศรี
 
1. นายจิระนันต์  แสนตะระนะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 11 1. นายศรรัก  เขือนอก
 
1. นายจิระนันต์  แสนตะระนะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงอรอุมา  มั่งสูงเนิน
 
1. นายจิระนันต์  แสนตะระนะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 5 1. นางสาวศิริรัตน์   ใจดี
 
1. นายจิระนันต์  แสนตะระนะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 62 ทองแดง 7 1. นางสาวพัชรินทร์ดา  แก้วพันใน
 
1. นายจิระนันต์  แสนตะระนะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวพรชิตา   สีหานาม
 
1. นายจิระนันต์  แสนตะระนะ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพนาวรรณ  จีนกสิกรณ์
 
1. นายจิระนันต์  แสนตะระนะ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนัทชา  อุดมพันธ์
 
1. นายจิระนันต์  แสนตะระนะ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นางสาวจิรารัตน์  คงใหญ่
2. นางสาวพิมวิภา  สุพรรณนอก
 
1. นายจิระนันต์  แสนตะระนะ
2. นางสาววิภาภรณ์  คำหงษา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายดนุเดช  เมืองจันทร์
2. เด็กชายธนดล  แก้วพิกุล
 
1. นายจิระนันต์  แสนตะระนะ
2. นางสาววิภาภรณ์  คำหงษา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาวทัตติยา  เนตรน้อย
 
1. นายจิระนันต์  แสนตะระนะ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  จ๋าพิมาย
2. เด็กหญิงอัญธิชา  สินนา
 
1. นายมานพ  บูรณะ
2. นางสาวขวัญจิรา  เอี่ยมศุภมงคล
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวสุพรรษา  สีมัยนาม
 
1. นายมานพ  บูรณะ
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลธิชา  เบ็ญจวงษ์
2. นางสาวพรวลัย  เสริฐศรี
3. นางสาวอภิชญา  พลสินธุ์
 
1. นางสาวอยุพดี  สีขวา
2. นายศรทอง  เงินพลับพลา
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอาภัสรา  โกกะพันธ์
2. นางสาวเกตุวดี  เหลืองขมิ้น
3. นายเตชิต  สุขเชื้อ
 
1. นางสาวอยุพดี   สีขวา
2. นางสาวอรทัย  อันทะนิล
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 64.21 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพนมเวศน์  จีนกสิกรณ์
2. เด็กชายอดิศร  สารีวงษ์
 
1. นางสาวอรทัย  อันทะนิล
2. นายศรทอง  เงินพลับพลา
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิพัฒน์  เยี่ยงกลาง
2. เด็กชายสหัสวรรษ  แก้วพิกุล
 
1. นางสาวอรทัย  อันทะนิล
2. นางสาวอยุพดี  สีขวา
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ใจเรือง
2. เด็กชายโจ๋มิชา  มุราษี
 
1. นางสาวเขมิิกา  ทันไธสง
2. นายจักภัทร  ทำมิตร
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรพงษ์  บุญดีเล็ก
2. นางสาวบังอร  ชุนสาย
 
1. นางสาวเขมิิกา  ทันไธสง
2. นางสาวสุวิชา  แก้วบุญพะเนา
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวนฤมล  พลจันทึก
2. นางสาวพรพิมล  ผาพิมูล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภาณุวัฒน์  บ่างศรีวงศ์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปิยวรรณ  นุชพรมราช
 
1. นางสาววรรณา  เพ็ชรกระโทก
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวชลธิชา  เสือนาค
 
1. นางสาววรรณา  เพ็ชรกระโทก
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กชายชยณัฐวีร์  ฤทธิ์ระแหง
 
1. นางสาวจินตนา  นุ่มนวลศรี
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงษ์พิษณุ  ทองแย้ม
2. เด็กชายอภิพงษ์  พรเพ็ญ
 
1. นางสาววลีรัตน์  มุ่งรวยกลาง
2. Miss Florifer   Rabor
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจามรี  ชิดจ้อย
2. เด็กหญิงอินทร์ธุมาท  แผนพิมาย
3. เด็กหญิงเขมิกา  หมายยอดกลาง
 
1. นางสาวจินตนา  นุ่มนวลศรี
2. นายจิระนันต์  แสนตะระนะ
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายนพณัฐ  น้อยนันตา
2. เด็กชายวีรวุฒิ  จันทรชีวา
 
1. นายวิษณุ  สุวรรณวงศ์
2. นายรชต  ไชยสิทธิ์
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนัทธวุฒิ  คร่ำสุข
2. เด็กชายอุดมศักดิ์  บัวทุม
 
1. นายวิษณุ  สุวรรณวงศ์
2. นางสาวสุพรรษา  สิงห์ซอม
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงปราญชลี  แจ้งโรจน์
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  จันทร์ทิพย์
 
1. นายวิษณุ  สุวรรณวงศ์
2. นางสาวสุพรรษา  สิงห์ซอม
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิชิตชัย  บัวทุม
2. เด็กชายวศิน  แวดสี
 
1. นายวิษณุ  สุวรรณวงศ์
2. นายรชต  ไชยสิทธิ์
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชญานนท์  เบ็ญจวงษ์
2. เด็กชายอนรรฆวี  หวังผล
 
1. นายวิษณุ  สุวรรณวงศ์
2. นายณัฐพล  ยุติกิจ
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีร์ธวัช  บรรณาการ
2. เด็กชายอิศรานุวัฒน์  บุญเพิง
 
1. นายวิษณุ  สุวรรณวงศ์
2. นายณัฐพล  ยุติกิจ
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิตติยา  เพียซ้าย
2. นางสาวอริยา  ขันทะวัตร์
 
1. นายวิษณุ  สุวรรณวงศ์
2. นายณัฐพล  ยุติกิจ
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑามาศ  ชนาธิปพีรทัดกุล
2. นายวรวุฒิ  พรเพ็ญ
 
1. นายวิษณุ  สุวรรณวงศ์
2. นายณัฐพล  ยุติกิจ
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาวนรีรัตน์  เป็นจันทึก
2. นางสาวศศิวรรณ  ชุ่มพรมราช
 
1. นายวิษณุ  สุวรรณวงศ์
2. นางสาวสุพรรษา  สิงห์ซอม
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฎฐา  แสงกระจ่าง
2. เด็กชายสถาพร  สิทธินอก
3. เด็กชายอนุชา  อาบสุวรรณ
 
1. นายประจักษ์  แสนพินิจ
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  แก้วพันใน
2. เด็กหญิงนวรัตน์  พาสันต์
3. เด็กหญิงรินรดา  บุตรศรี
4. เด็กหญิงรินลดา  บุญลาม
5. เด็กหญิงศิริโสภา  แก้วพิกุล
6. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีลาพรม
 
1. นางสาวสุวิชา  แก้วบุญพะเนา
2. นางสาวอาภาภรณ์  จิตรประพันธ์
3. นางสาวเขมิกา  ทันไธสง
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 89.86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพจนา  สาสันเทียะ
2. นางสาวพรชนก  สีหานาม
3. นางสาวภัทจิรา  คำดี
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  จันทร์ชีวา
2. นายสุพรรณษา  สิงห์ซอม
 
38 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพัชรพล  พลังมาก
 
1. นางสาวจินตนา  นุ่มนวลศรี