สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  พูนศรี
 
1. นายจิระนันต์  แสนตะระนะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 11 1. นายศรรัก  เขือนอก
 
1. นายจิระนันต์  แสนตะระนะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงอรอุมา  มั่งสูงเนิน
 
1. นายจิระนันต์  แสนตะระนะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 5 1. นางสาวศิริรัตน์   ใจดี
 
1. นายจิระนันต์  แสนตะระนะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 62 ทองแดง 7 1. นางสาวพัชรินทร์ดา  แก้วพันใน
 
1. นายจิระนันต์  แสนตะระนะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวพรชิตา   สีหานาม
 
1. นายจิระนันต์  แสนตะระนะ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นางสาวจิรารัตน์  คงใหญ่
2. นางสาวพิมวิภา  สุพรรณนอก
 
1. นายจิระนันต์  แสนตะระนะ
2. นางสาววิภาภรณ์  คำหงษา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาวทัตติยา  เนตรน้อย
 
1. นายจิระนันต์  แสนตะระนะ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 64.21 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพนมเวศน์  จีนกสิกรณ์
2. เด็กชายอดิศร  สารีวงษ์
 
1. นางสาวอรทัย  อันทะนิล
2. นายศรทอง  เงินพลับพลา
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กชายชยณัฐวีร์  ฤทธิ์ระแหง
 
1. นางสาวจินตนา  นุ่มนวลศรี
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิชิตชัย  บัวทุม
2. เด็กชายวศิน  แวดสี
 
1. นายวิษณุ  สุวรรณวงศ์
2. นายรชต  ไชยสิทธิ์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชญานนท์  เบ็ญจวงษ์
2. เด็กชายอนรรฆวี  หวังผล
 
1. นายวิษณุ  สุวรรณวงศ์
2. นายณัฐพล  ยุติกิจ
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑามาศ  ชนาธิปพีรทัดกุล
2. นายวรวุฒิ  พรเพ็ญ
 
1. นายวิษณุ  สุวรรณวงศ์
2. นายณัฐพล  ยุติกิจ
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาวนรีรัตน์  เป็นจันทึก
2. นางสาวศศิวรรณ  ชุ่มพรมราช
 
1. นายวิษณุ  สุวรรณวงศ์
2. นางสาวสุพรรษา  สิงห์ซอม