สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  จ๋าพิมาย
2. เด็กหญิงอัญธิชา  สินนา
 
1. นายมานพ  บูรณะ
2. นางสาวขวัญจิรา  เอี่ยมศุภมงคล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวสุพรรษา  สีมัยนาม
 
1. นายมานพ  บูรณะ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิพัฒน์  เยี่ยงกลาง
2. เด็กชายสหัสวรรษ  แก้วพิกุล
 
1. นางสาวอรทัย  อันทะนิล
2. นางสาวอยุพดี  สีขวา
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวนฤมล  พลจันทึก
2. นางสาวพรพิมล  ผาพิมูล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภาณุวัฒน์  บ่างศรีวงศ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวชลธิชา  เสือนาค
 
1. นางสาววรรณา  เพ็ชรกระโทก
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจามรี  ชิดจ้อย
2. เด็กหญิงอินทร์ธุมาท  แผนพิมาย
3. เด็กหญิงเขมิกา  หมายยอดกลาง
 
1. นางสาวจินตนา  นุ่มนวลศรี
2. นายจิระนันต์  แสนตะระนะ
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายนพณัฐ  น้อยนันตา
2. เด็กชายวีรวุฒิ  จันทรชีวา
 
1. นายวิษณุ  สุวรรณวงศ์
2. นายรชต  ไชยสิทธิ์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงปราญชลี  แจ้งโรจน์
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  จันทร์ทิพย์
 
1. นายวิษณุ  สุวรรณวงศ์
2. นางสาวสุพรรษา  สิงห์ซอม