สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนัทธวุฒิ  คร่ำสุข
2. เด็กชายอุดมศักดิ์  บัวทุม
 
1. นายวิษณุ  สุวรรณวงศ์
2. นางสาวสุพรรษา  สิงห์ซอม
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีร์ธวัช  บรรณาการ
2. เด็กชายอิศรานุวัฒน์  บุญเพิง
 
1. นายวิษณุ  สุวรรณวงศ์
2. นายณัฐพล  ยุติกิจ
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิตติยา  เพียซ้าย
2. นางสาวอริยา  ขันทะวัตร์
 
1. นายวิษณุ  สุวรรณวงศ์
2. นายณัฐพล  ยุติกิจ