สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายดนุเดช  เมืองจันทร์
2. เด็กชายธนดล  แก้วพิกุล
 
1. นายจิระนันต์  แสนตะระนะ
2. นางสาววิภาภรณ์  คำหงษา
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลธิชา  เบ็ญจวงษ์
2. นางสาวพรวลัย  เสริฐศรี
3. นางสาวอภิชญา  พลสินธุ์
 
1. นางสาวอยุพดี  สีขวา
2. นายศรทอง  เงินพลับพลา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอาภัสรา  โกกะพันธ์
2. นางสาวเกตุวดี  เหลืองขมิ้น
3. นายเตชิต  สุขเชื้อ
 
1. นางสาวอยุพดี   สีขวา
2. นางสาวอรทัย  อันทะนิล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ใจเรือง
2. เด็กชายโจ๋มิชา  มุราษี
 
1. นางสาวเขมิิกา  ทันไธสง
2. นายจักภัทร  ทำมิตร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรพงษ์  บุญดีเล็ก
2. นางสาวบังอร  ชุนสาย
 
1. นางสาวเขมิิกา  ทันไธสง
2. นางสาวสุวิชา  แก้วบุญพะเนา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปิยวรรณ  นุชพรมราช
 
1. นางสาววรรณา  เพ็ชรกระโทก
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงษ์พิษณุ  ทองแย้ม
2. เด็กชายอภิพงษ์  พรเพ็ญ
 
1. นางสาววลีรัตน์  มุ่งรวยกลาง
2. Miss Florifer   Rabor
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนัทธวุฒิ  คร่ำสุข
2. เด็กชายอุดมศักดิ์  บัวทุม
 
1. นายวิษณุ  สุวรรณวงศ์
2. นางสาวสุพรรษา  สิงห์ซอม
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีร์ธวัช  บรรณาการ
2. เด็กชายอิศรานุวัฒน์  บุญเพิง
 
1. นายวิษณุ  สุวรรณวงศ์
2. นายณัฐพล  ยุติกิจ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิตติยา  เพียซ้าย
2. นางสาวอริยา  ขันทะวัตร์
 
1. นายวิษณุ  สุวรรณวงศ์
2. นายณัฐพล  ยุติกิจ
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฎฐา  แสงกระจ่าง
2. เด็กชายสถาพร  สิทธินอก
3. เด็กชายอนุชา  อาบสุวรรณ
 
1. นายประจักษ์  แสนพินิจ
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  แก้วพันใน
2. เด็กหญิงนวรัตน์  พาสันต์
3. เด็กหญิงรินรดา  บุตรศรี
4. เด็กหญิงรินลดา  บุญลาม
5. เด็กหญิงศิริโสภา  แก้วพิกุล
6. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีลาพรม
 
1. นางสาวสุวิชา  แก้วบุญพะเนา
2. นางสาวอาภาภรณ์  จิตรประพันธ์
3. นางสาวเขมิกา  ทันไธสง
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 89.86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพจนา  สาสันเทียะ
2. นางสาวพรชนก  สีหานาม
3. นางสาวภัทจิรา  คำดี
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  จันทร์ชีวา
2. นายสุพรรณษา  สิงห์ซอม
 
14 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพัชรพล  พลังมาก
 
1. นางสาวจินตนา  นุ่มนวลศรี