สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงนฤมล  สิทธิเทศ
 
1. นายสมบัติ  ทองดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  กอกลาง
 
1. นายสมบัติ  ทองดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อาจหาญ
 
1. นายสมบัติ  ทองดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงอัสมา  ศรีสงคราม
 
1. นายสมบัติ  ทองดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงปรียา  พรมประชุม
2. เด็กหญิงสุพัตรา  แผลติตะ
 
1. นายสมบัติ  ทองดี
2. นายเจนวิทย์  ปินะเต
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงเกวลิน  ปุราทะกา
 
1. นางสมใจ  ไปแดน
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 9 1. นางสาวอรกานต์  ห้อยไธสง
 
1. นางสาวอนงค์  สีโท
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 15 1. เด็กชายพิทวัส  สันทิพย์
2. เด็กชายรัชชานนท์  ประสมศรี
 
1. นางสาวอนงค์  สีโท
2. นางสาวพัชรีย์  เรืองรอบ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 15 1. นายพีรพัฒน์  วินทะจักร์
 
1. นางสาวอนงค์  สีโท
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภัตรา  บุญลาภ
 
1. นางสมใจ  ไปแดน
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 11 1. นางสาวสาวิตรี  กองทรายกลาง
 
1. นางสาวอนงค์  สีโท
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงชนิกานต์  บุญธีไธสง
2. เด็กหญิงทิพย์วรา  ราชนู
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีชุม
 
1. นางสาวอัจฉรา  จันเขียด
2. นางสาวศิรินภา  ฝาไธสง
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 13.25 เข้าร่วม 8 1. นางสาวจุฑามาศ  สุขแสวง
2. นางสาวภัทราวดี  ศรีภา
3. นางสาวสุดารัตน์  นาคพ่วง
 
1. นางสาวพัชรีย์  เรืองรอบ
2. นางสาวอนงค์  สีโท
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 13 1. เด็กชายจิราวัฒน์  ประดิษฐจา
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  โฮนอก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุริยัน  อุดมพันธ์
2. นางสาวทัศนีย์  อุดมพันธ์
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  จันทร์ดม
2. เด็กหญิงรัชดาพร  อะนุษร
 
1. นายประวิทย์  อุทัยแพน
2. นางสาวอัจฉรา  จันเขียด
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 13 1. นางสาวกัญญารัตน์  หินดง
2. นางสาวอนัญพร  คำขุ้ย
 
1. นายประวิทย์  อุทัยแพน
2. นางสาวอัจฉรา  จันเขียด
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุนิสา  พรมเกษ
 
1. นายไพวรรณ  บุดดี
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงชนัดดา  สุขกระชอน
 
1. นายไพวรรณ  บุดดี
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงจันทิมา  แตนหนองฮี
 
1. นายธนพนธ์  เล็กสิงโต
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกนกพร  พลลาภ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  กลีบกลาง
3. เด็กหญิงอารียา  สงรัมย์
 
1. นางสาวศิรินภา  ฝาไธสง
2. นางสาวอัจฉรา  จันเขียด
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 13 1. นางสาวนภาพร  เรืองเสนา
2. นางสาวปัทมา  ดีชัยชนะ
3. นางสาวอังสุมาลี  ยางนอก
 
1. นางสาวศิรินภา  ฝาไธสง
2. นางสาวอุลัยภรณ์  แสนนอก
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นายธเนศ  เพิ่มพูล
2. นายเสฏฐวุฒิ  วงหาจักร
 
1. นายบัณฑิตวิทยา  ไปแดน
2. นางสมใจ  ไปแดน
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายกิตติภูมิ  แก้วสิน
2. เด็กชายอรถถพล  ซะราสุม
 
1. นายบัณฑิตวิทยา  ไปแดน
2. นางสมจิตร  อุ่นอนงค์รักษ์
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 11 1. นายคมชาญ  ควานหลวง
2. นายจักรพรรณ  ก้อนคง
 
1. นายบัณฑิตวิทยา  ไปแดน
2. นางสมใจ  ไปแดน
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภณัฐ  แก้วกล่อม
2. เด็กชายสังวรณ์  อยู่โยธา
3. เด็กชายสุธินันท์  สันโดด
 
1. พระสุพัฒน์  ปิยภาณี
2. พระประวัติ  กันตสีโล
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนครินทร์  กังขรนอก
2. เด็กชายนครินทร์  ใกล้สุข
3. นายนรินทร  ไปแดน
4. นายภุทธินันท์  ยอดสุดศรี
5. เด็กชายวัชรพล  พะนะเสน
6. นายอภิชน  สังฆวรรณา
 
1. พระประวัติ  กันตสีโล
2. พระสุพัฒน์  ปิยภาณี
3. นางสาวศิรินภา  ฝาไธสง