สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  กอกลาง
 
1. นายสมบัติ  ทองดี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงเกวลิน  ปุราทะกา
 
1. นางสมใจ  ไปแดน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 9 1. นางสาวอรกานต์  ห้อยไธสง
 
1. นางสาวอนงค์  สีโท
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 15 1. นายพีรพัฒน์  วินทะจักร์
 
1. นางสาวอนงค์  สีโท
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 11 1. นางสาวสาวิตรี  กองทรายกลาง
 
1. นางสาวอนงค์  สีโท
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงชนิกานต์  บุญธีไธสง
2. เด็กหญิงทิพย์วรา  ราชนู
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีชุม
 
1. นางสาวอัจฉรา  จันเขียด
2. นางสาวศิรินภา  ฝาไธสง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 13.25 เข้าร่วม 8 1. นางสาวจุฑามาศ  สุขแสวง
2. นางสาวภัทราวดี  ศรีภา
3. นางสาวสุดารัตน์  นาคพ่วง
 
1. นางสาวพัชรีย์  เรืองรอบ
2. นางสาวอนงค์  สีโท
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 13 1. นางสาวกัญญารัตน์  หินดง
2. นางสาวอนัญพร  คำขุ้ย
 
1. นายประวิทย์  อุทัยแพน
2. นางสาวอัจฉรา  จันเขียด
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกนกพร  พลลาภ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  กลีบกลาง
3. เด็กหญิงอารียา  สงรัมย์
 
1. นางสาวศิรินภา  ฝาไธสง
2. นางสาวอัจฉรา  จันเขียด