สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นายธเนศ  เพิ่มพูล
2. นายเสฏฐวุฒิ  วงหาจักร
 
1. นายบัณฑิตวิทยา  ไปแดน
2. นางสมใจ  ไปแดน
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายกิตติภูมิ  แก้วสิน
2. เด็กชายอรถถพล  ซะราสุม
 
1. นายบัณฑิตวิทยา  ไปแดน
2. นางสมจิตร  อุ่นอนงค์รักษ์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 11 1. นายคมชาญ  ควานหลวง
2. นายจักรพรรณ  ก้อนคง
 
1. นายบัณฑิตวิทยา  ไปแดน
2. นางสมใจ  ไปแดน