สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงนฤมล  สิทธิเทศ
 
1. นายสมบัติ  ทองดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อาจหาญ
 
1. นายสมบัติ  ทองดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงปรียา  พรมประชุม
2. เด็กหญิงสุพัตรา  แผลติตะ
 
1. นายสมบัติ  ทองดี
2. นายเจนวิทย์  ปินะเต
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 15 1. เด็กชายพิทวัส  สันทิพย์
2. เด็กชายรัชชานนท์  ประสมศรี
 
1. นางสาวอนงค์  สีโท
2. นางสาวพัชรีย์  เรืองรอบ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 13 1. เด็กชายจิราวัฒน์  ประดิษฐจา
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  โฮนอก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุริยัน  อุดมพันธ์
2. นางสาวทัศนีย์  อุดมพันธ์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  จันทร์ดม
2. เด็กหญิงรัชดาพร  อะนุษร
 
1. นายประวิทย์  อุทัยแพน
2. นางสาวอัจฉรา  จันเขียด
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 13 1. นางสาวนภาพร  เรืองเสนา
2. นางสาวปัทมา  ดีชัยชนะ
3. นางสาวอังสุมาลี  ยางนอก
 
1. นางสาวศิรินภา  ฝาไธสง
2. นางสาวอุลัยภรณ์  แสนนอก
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นายธเนศ  เพิ่มพูล
2. นายเสฏฐวุฒิ  วงหาจักร
 
1. นายบัณฑิตวิทยา  ไปแดน
2. นางสมใจ  ไปแดน
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายกิตติภูมิ  แก้วสิน
2. เด็กชายอรถถพล  ซะราสุม
 
1. นายบัณฑิตวิทยา  ไปแดน
2. นางสมจิตร  อุ่นอนงค์รักษ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 11 1. นายคมชาญ  ควานหลวง
2. นายจักรพรรณ  ก้อนคง
 
1. นายบัณฑิตวิทยา  ไปแดน
2. นางสมใจ  ไปแดน