สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุนิสา  พรมเกษ
 
1. นายไพวรรณ  บุดดี
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภณัฐ  แก้วกล่อม
2. เด็กชายสังวรณ์  อยู่โยธา
3. เด็กชายสุธินันท์  สันโดด
 
1. พระสุพัฒน์  ปิยภาณี
2. พระประวัติ  กันตสีโล
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนครินทร์  กังขรนอก
2. เด็กชายนครินทร์  ใกล้สุข
3. นายนรินทร  ไปแดน
4. นายภุทธินันท์  ยอดสุดศรี
5. เด็กชายวัชรพล  พะนะเสน
6. นายอภิชน  สังฆวรรณา
 
1. พระประวัติ  กันตสีโล
2. พระสุพัฒน์  ปิยภาณี
3. นางสาวศิรินภา  ฝาไธสง