สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนุภัทร  ทองประเสริฐ
 
1. นางสาวนัชนันท์  ปลื้มญาติ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 76.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอาทิตยา  ชัยชนะ
 
1. นางสาวมนภรณ์  ลีลาน้อย
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70.4 เงิน 4 1. เด็กชายธนวัฒน์  สร้อยมาลัย
 
1. นางสาวฑิพาพรรณ  นุชมี
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาคร  คุ้มไพทูลย์
 
1. นางวราภรณ์  เรืองเวชภักดี
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายศุภวัฒน์  ศักดิ์ทองหลาง
 
1. นายณัฐเสฐ  โคตรบรรเทา
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริรัตน์  รัตนพงษ์พันธ์
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ผันลา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิตาพา  ทรัพญ์ฉายกลาง
2. เด็กชายทรงพล  แก้วมะดัน
3. เด็กชายธนภัทร  นอกกระโทก
4. เด็กชายภานุพงศ์  จารุบูรณ์
5. เด็กหญิงวชิราภรณ์  เหล่ามะโฮง
 
1. นางถิราดา  ชวนขุนทด
2. นางจันนิกา  ถองกระโทก
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนาทิพย์  คุณสาร
2. นางสาวพีรยา  นิเรียงรัมย์
3. นางสาววิภาดา  เด่นกลาง
4. นางสาววิภาพักตร์  ลิไธสง
5. นางสาวเมย์สินี  ด่่านขุนทด
 
1. นางถิรดา  ชวนขุนทด
2. นางจันนิกา  ถองกระโทก
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพีระพัฒน์  จุ้ยทองหลาง
2. นางสาวอาริดา  ขวัญยืน
 
1. นางสาวนิภาพร  คุ้มกลาง
2. MissWang  Yanfei
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลณัฐ  อ้อมทองหลาง
2. นางสาวณัฐณิชา  ผาแสนเถิน
 
1. นางสาวรัตนาวดี  พลสำโรง
2. MissWang  Yanfei
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพล  ตังกิตติพงศ์
2. นายธนิสร  ยงไธสง
3. นางสาวนริศรา  หน่องกระโทก
4. นายบัณฑิต  จันทร์เพ็ง
5. นางสาวอัจฉรา  พ่วงทองหลาง
 
1. นางสาวรัตนาวดี  พลสำโรง
2. นางกัญญา  เครื่องกลาง
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 63.31 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวเกวลิน  บุญยิ่ง
 
1. นางสาวนิภาพร  คุ้มกลาง
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายวรเวช  นวนกระโทก
2. เด็กหญิงศศิธร  รากพุดชา
 
1. นางสาวภัทรียาภรณ์  จิตรบุญมา
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 1. นางสาวสุกัญญา  ตวยกระโทก
 
1. นางสาวดัชนีย์  ถ้ำกระโทก