สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงปกีรนันทร์  อาษากลาง
 
1. นางวราภรณ์  ศรีสันต์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นางสาวจิราณี  สระทองหลาง
 
1. นางสาวปราณี  พิศุทธิสุวรรณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุธาวัลย์  งามลา
 
1. นางทัศนี  ฆารเจริญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวลลิตา  เพ็ชรพรม
 
1. นางวรรณวไล  จันทาบ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทกานต์  ทิศกระโทก
 
1. นางธนวรรณ  จุโฑปะมา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวปัทมปาณี  ตรงดี
 
1. นางธวรรณ  จุโฑปะมา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลิดา  ทิศกระโทก
 
1. นายชัยเชฎฐ์  ปานพรมมา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 10 1. นางสาวสุรีรัตน์  พาดทองหลาง
 
1. นางธนวรรณ  จุโฑปะมา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรมรัตน์  เหล็กอยู่มะดัน
 
1. นางนิภาวรรณ  ภูมิทน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอาลิสา  หนองบุญ
 
1. นางสาวรัตนา  โพธิ์งาม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงวาสนา  ลือพงศ์พัฒนะ
2. เด็กหญิงเมลามิน  บัวนาค
 
1. นางเพียงพร  ทองภูบาล
2. นางน้องนุช  บุญจันทร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรรณพร  สีหาบุญจันทร์
2. นางสาวอรนุช  แท่งทองหลาง
 
1. นางเพียงพร  ทองภูบาล
2. นางน้องนุช  บุญจันทร์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติทัต  หลาทอง
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  นวลใหม่
 
1. นางดวงพร  วรสีหะ
2. นางทัศนี  ฆารเจริญ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอนุศาสนีย์  ห่านคำวงษ์
 
1. นางทัศนี  ฆารเจริญ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชกุล  ศรียางนอก
 
1. นางสาวประภัสสร  เพชรสุ่ม
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคณัสนันท์  พรรณา
 
1. นางสาวอริยา  อุ่นใจ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิสุทธิ์  มุ่งทองหลาง
2. เด็กหญิงมารีย์รักษ์  วันทองหลาง
3. เด็กหญิงไอรัตน์ดา  ลีลา
 
1. นางธณัฐตา  ราษฎร์เจริญ
2. นางสาวเพ็ญนภา  ทัดมาลา
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์  เสมพิมาย
2. นายชณชล  หมั่นคง
3. นางสาวภนิตา  พูนมะเริง
 
1. นางสาวอริยา  อุ่นใจ
2. นางสาวประภัสสร  เพชรสุ่ม
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 76.37 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  แตงกระโทก
2. เด็กหญิงจินดาพร  อวยสวัสดิ์
3. เด็กหญิงวรรณภา  แตงกระโทก
 
1. นายสรรญ์  มากทรัพย์
2. นางสาวฉัตรสุดา  ยายพิมพ์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลธิชา  ยินดี
2. นางสาวพันดาว  กำไรทอง
3. นางสาวสรารัตน์  สานคล่อง
 
1. นางวาสนา  กุนอก
2. นายเชษฐ์  รักกลาง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงมนัสชนก  นิตย์กระโทก
2. เด็กหญิงศิรติกาญจน์  โกเวทวิทยา
 
1. นางสาวอัญญาลักษณ์  ทินกระโทก
2. นายสถิต  ถูระพี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณรงค์กรณ์  เจริญราช
2. นางสาววิลาพร  เย็นไธสง
 
1. นางสาวอัญญาลักษณ์  ทินกระโทก
2. นายสถิต  ถูระพี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศรีชนากานต์  จุปะมัทถา
 
1. นางสาทิพย์  ถือความสัตย์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยรัตน์  โกรพิมาย
 
1. นางสาทิพย์  ถือความสัตย์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนราวิชญ์  จรโพธิ์
2. เด็กชายเจษฎา  ฉิมนอก
 
1. นางกุสุมา  กุนหนองแดง
2. นางสาวฉัตรสุดา  ยายพิมพ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุดารัตน์  ถอยกระโทก
 
1. นางกุสุมา  กุนหนองแดง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติยา  โฮตา
 
1. นางอรัญญา   อะทอยรัมย์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชโยดม  เฮฮา
 
1. นางอรัญญา  อะทอยรัมย์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  แทวกระโทก
 
1. นางสาวฉัตรสุดา  ยายพิมพ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐวรา  ปัจจัยโคถา
2. เด็กหญิงพัชราภา  หนูใหม่
3. เด็กหญิงอาทิตยา  คำภาชาติ
 
1. นางสมศรี  ตวยกระโทก
2. นางสาวลักขณา  สาหร่ายกลาง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 20.75 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐธิดา  จินากูล
2. นายสหัสวรรษ  ไลไธสง
3. นางสาวเจด้า  บิสโวคามา
 
1. นางชลิดา  เขียวปาน
2. นางสาวนุชจรี  ชวนขุนทด
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงกันติชา  ภู่ละกอ
2. เด็กหญิงญาณิศา  ศรีวรรณะ
3. เด็กหญิงสมกมล  ภาษี
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  บุญลา
2. นางสาวจิรนันท์  พรหมลิ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัชพรรณ  เพชรจำรัส
2. นางสาวนาถยา  สมนาม
3. นางสาวนิตยา  ร่วมพิมาย
 
1. นางสาวปรัศนีย์  สอสูงเนิน
2. นางสาวเบญจมาศ  กรไธสง
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาญชัย  นันกระโทก
2. เด็กหญิงนวนันท์  แน่นกระโทก
3. เด็กหญิงอริศรา  รัตนารักษ์
 
1. นางศรีนวล  เช่นพิมาย
2. นางสาวสุกัญญา  สุนทร
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพล  ประทุมทอด
2. นางสาวปวีณา  ทมกระโทก
3. นางสาวพิยดา  พริกจำรูญ
 
1. นางปริชาติ  เนตรทองหลาง
2. นางสาวสุกัญญา  สุนทร
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ตมกลาง
2. เด็กหญิงภทรพร  นิดกระโทก
3. เด็กหญิงยุริญา  พูนศรี
 
1. นางสาวปนุศรา  เฉียดไธสง
2. นางสาวปิยรส  ลาภารัตน์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวน้ำเพชร  แทวกระโทก
2. นางสาวพรรณลักษณ์  สัมพันธ์แพ
3. นายสุรเชษฐ  คำพิพจน์
 
1. นางสาวนุชจรี  ชวนขุนทด
2. นายธนาธิป  พันธุ์โหมด
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.43 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  กุดรังนอก
2. เด็กหญิงสุจิรา  กระพันธ์เขียว
 
1. นางศรีนวล  เช่นพิมาย
2. นางสาวลักขณา  สาหร่ายกลาง
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชัญญณัท  ทุมกระโทก
2. นายอนุพงษ์  ตรงธิ
 
1. นางสาวอัจฉรา  เผ่าจินดา
2. นางสาวทิพย์ชนก  บัวเปีย
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 55.83 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบัลลังก์เทพ  ผืนจัตุรัส
2. เด็กชายภูผา  แต้มสูงเนิน
 
1. นายธีรพงษ์  พรมพุ้ย
2. นางสาวปรัศนีย์  สอสูงเนิน
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพล  ลีเบาะ
2. เด็กชายพีรภัทร  จะรดรัมย์
 
1. นายธีรพงษ์  พรมพุ้ย
2. นางสาวปรัศนีย์  สอสูงเนิน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ทิศกระโทก
2. เด็กหญิงขวัญไพร  ชัยภักดี
3. เด็กหญิงชินาณางค์  ไปเจอะ
4. เด็กหญิงภารดา  วรรณสุข
5. เด็กหญิงอภิชญา  ทองนอก
 
1. นายจิรวัฒน์  ทวนท้าว
2. นางสาวกาญจนา  แสนมี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทิพย์รัตน์  นันกระโทก
2. นายธนดน  ภูมินา
3. นายนราธร  ปานสุด
4. นายศิลป์ไชย  มะโนบาล
5. นางสาวสุจาริน  กล้าหาญ
 
1. นายจิรวัฒน์  ทวนท้าว
2. นางสาวจารุวรรณ  บุตรเจริญ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  ทินกระโทก
2. เด็กหญิงธัญภรณ์  กุมภวงศ์
3. เด็กหญิงพรนภัส  ทินกระโทก
4. เด็กหญิงศิริวิมล  พะนุมรัมย์
5. เด็กหญิงเอวิตรา  ทิศกระโทก
 
1. นางสุกานดา  เตโพธิ์
2. นางสาวปณิสรา  กาญจนขัยโชติ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวชลิตา  สืบบ้าน
2. นางสาวธีรดา  เจริญยิ่ง
3. นางสาวสุชาดา  ทุมนาหาด
4. นางสาวอรปรียา  ปะลุวันรัมย์
5. นางสาวอรุสรา  เพียรหัตถ์
 
1. นายอนันต์  ทิพย์โอสถ
2. นางสาวจารุวรรณ  บุตรเจริญ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 4 1. นางสาวกิตติยาพร  พรมสำราญ
2. นายธีรภัทร  ลิ้มศิริอังกูร
3. นางสาวนฤมล  ทุมสันเทียะ
4. นางสาวอริศรา  ปะนามะโก
5. นางสาวอุษณา  พันธุ์ทุม
 
1. นางสาวรำไพ  พกกลาง
2. นางสาวชลดา  ใช้ช้าง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกนก  พิมพ์ศรี
2. นายกรกฤษณ์  รสจันทร์
3. นายกฤตชัย  ทำมะเริงศรี
4. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินทร์ช้าง
5. เด็กหญิงขวัญชนก  จันทร์ทองหลาง
6. นายจีรศักดิ์  วุฒิพิศาลสาตร์
7. นางสาวชุติมา  โตโสภณ
8. เด็กหญิงนนทิยา  กรีกลาง
9. นางสาวนันทิกานต์  แน่นกระโทก
10. เด็กหญิงปิยธิดา  สังข์ทองหลาง
11. เด็กชายภานุเดช  อินมณี
12. เด็กชายวรนนท์  ทิศกระโทก
13. นางสาววศินี  ทิศกระโทก
14. เด็กชายวุฒิชัย  จูมทอง
15. นางสาวศิรภัสสร  ธงสันเทียะ
16. นางสาวศุภาพิชญ์  ปานพรมมา
17. เด็กหญิงสุธาสินี  พรมมาก
18. เด็กหญิงอนันตยา  อินทร์สีดา
19. นางสาวอารียา  ศรีเดือน
20. นางสาวไอริน  จิตมั่น
 
1. นางสาวชลดา  ใช้ช้าง
2. นางสาวรำไพ  พกกลาง
3. นางสาวกาญจนา  แสนมี
4. นางโสภา  ลำพูน
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 -   1. นางสาวปิลันธนา  แปลกจังหรีด
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธิดารัตน์  พิภักดี
 
1. นางสาววิณารัตน์  สงวนจะบก
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกรกฎ  ภู่มะเริง
2. เด็กหญิงหทัยชนก  ทิพย์เนตร
 
1. นางสาวรำไพ  พกกลาง
2. นางโสภา  ลำพูน
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศศิกานต์  ฉิมหาชาติ
2. นายเนติธร  พินิจด้วง
 
1. นางโสภา  ลำพูน
2. นางสาวรำไพ  พกกลาง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เกิดแสงรัช
2. เด็กหญิงจริยาพร  สุขอินพะเนา
3. เด็กหญิงณัชชา  แตงกระโทก
4. นางสาวนิภาพร  เงินสยาม
5. เด็กหญิงปิยธิดา  ชอบนากลาง
6. เด็กหญิงพิไลวรรณ  โถมกระโทก
7. เด็กหญิงรัตติกา  นากระโทก
8. นางสาวสิมาภรณ์  ตมกลาง
9. นางสาวสุภาภร  ช่อทองหลาง
10. นางสาวอริสา  เหล่านอก
 
1. นางสายใจ  คำหาญพล
2. นางสุกานดา  เตโพธิ์
3. นางสาวปาณิสรา  กาญจนขัยโชติ
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยา  ตลับทอง
2. นางสาวกัลยาณี  ไผ่กลาง
3. เด็กหญิงณฐพร  สร้อยมาลัย
4. นางสาวธัญญภรณ์  ประจันเต
5. นางสาวปพัชญา  พรมมา
6. เด็กหญิงปรียากร  สวัสดี
7. เด็กหญิงพรพรรณ  รัตนสุข
8. เด็กหญิงพิราอร  แจ้งทองหลาง
9. นางสาวศิริยากร  สียางนอก
10. เด็กหญิงสุทธินันท์  จันสีสุก
 
1. นายกริษณุ  ลิ้มศริอังกูร
2. นางสมจิต  สุปัญญเดชา
3. นางศจี  วิเศษ
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลณัฐ  ทิศกระโทก
2. เด็กหญิงกุลธิดา  แซ่เตียว
3. เด็กหญิงชุตินันท์  ศิริมังกูลโกมาลย์
4. เด็กหญิงณัฐพิมล  ทรัพย์นายแสง
5. เด็กหญิงนริศรา  ผันผาย
6. นางสาวผุสดี  พุทธจันทร์
7. เด็กหญิงพัชญาภา  วรสีหะ
8. นางสาวอัจฉราภรณ์  แว่นใส
9. เด็กหญิงแพรไพลิน  ภูสีน้ำ
 
1. นายนิติพงษ์  เที่ยงตรง
2. นายธีระกุล  นนกระโทก
3. นายจิตรกร  เด่นกลาง
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  แผนพิมาย
2. เด็กหญิงกัญญา  ปะวะกา
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สร้อยทองหลาง
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หมีดงนอก
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  ตีบกลาง
6. เด็กหญิงนิรมล  มุขพิมาย
7. เด็กหญิงพรลภัส  อาจศึก
8. เด็กหญิงสุทัตตา  ธรรมทศพล
9. เด็กหญิงสุมิตตรา  กะฉอดนอก
10. เด็กหญิงอุรัสยา  กระจ่างรัตน์
 
1. นายปกรณ์วิชญ์  เสนาะ
2. นายไอศูรย์  อัตตโนคติ
3. นางผกามาศ  ลิ้มศริอังกูร
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลธิชา  พละสิม
2. นางสาวชลธิชา  จิตตโชติ
3. นางสาวปรียาภรณ์  ทานกระโทก
4. นางสาวปิยวรรณ  อินพะเนา
5. นายพัฒนพงษ์  มวยคล่อง
6. นางสาวพันธุ์ดา  โพนแก้ว
7. นางสาวพิมพกานต์  ชนะสูงเนิน
8. นางสาวมัทณา  มนทองหลาง
9. นางสาวรุจิรา  ดำละกอ
10. นายอัมรินทร์  คิดพ่อค้า
 
1. นายปกรณ์วิชญ์  เสนาะ
2. นายธีระกุล  นนกระโทก
3. นางประภา  บุญนิธิ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  มั่นคง
2. เด็กหญิงพรไพริน  ฤทธิ์เดช
 
1. นางสมจิต  สุปัญญาเดชา
2. นางประภา  บุญนิธิ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุธาสินี  เจียมชัยภูมิ
2. นางสาวเกษราภรณ์  ปัจจัยโคถา
 
1. นางประภา  บุญนิธิ
2. นางสมจิต  สุปัญญเดชา
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเดชาวัต  ภูทองนาค
 
1. นายประยุทธ  ช่างเกวียน
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นายเพชรณรงค์  หนดกระโทก
 
1. นายประยุทธ์  ช่างเกวียน
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนัฎฐภรณ์  วงษ์ธนารีย์
 
1. นายประยุทธ  ช่างเกวียน
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุกฤตา  พลานชัย
 
1. นายประยุทธ  ช่างเกวียน
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติมา  ถิ่นทองหลาง
 
1. นายประยุทธ  ช่างเกวียน
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปวีณา  ปลั่งกลาง
 
1. นายประยุทธ  ช่างเกวียน
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ไหวพริบ
 
1. นายประยุทธ  ช่างเกวียน
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศศิกานต์  เหล็กอยู่มะดัน
 
1. นายประยุทธ  ช่างเกวียน
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนันทร  นวนกระโทก
2. เด็กหญิงณฤดี  รามประเสริฐ
 
1. นายประยุทธ  ช่างเกวียน
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  เดือนสันเทียะ
 
1. นายประยุทธ  ช่างเกวียน
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเจษฎา  โลไธสง
 
1. นายประยุทธ  ช่างเกวียน
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายบูรพา  โพคำทุย
 
1. นายณัฐดนัย  เงาเกาะ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายบูรพา  โพคำทุย
 
1. นายณัฐดนัย  เงาเกาะ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชีวธันย์  นาทรัพย์
2. เด็กชายนนทศักดิ์  ชาญสูงเนิน
3. นายบูรพา  โพคำทุย
4. นายปทมพงษ์  พุ่มทับทิม
5. เด็กชายพีรพัฒน์  แน่นกระโทก
6. นายพีรภัทร  เพียรสร้างสรรค์
7. เด็กชายภาสกร  ช่อทองหลาง
8. เด็กชายวรวุฒิ  เรืองมะเริง
9. เด็กชายวายุ  ก้องพิมาย
10. เด็กชายวโรดม  เกิดกล้า
11. เด็กชายสมบัติ  เชียวอ่อน
12. เด็กชายอภิชาติ  งามลา
 
1. นายณัฐดนัย  เงาเกาะ
2. นายสุรัตน์  ประคำ
3. นางสาวปางคณา  ชำนิประโคน
4. นายชโยดม  ประภาสโนบล
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยวัฒนา   จำปาบุญ
2. เด็กชายศตพรรษ  ใจเคย
3. เด็กชายสุรัตน์  จริยวัฒนสุข
4. เด็กชายอัครพล  รุ่งพิมาย
5. เด็กชายเขตสยาม  สรรพกรรัมย์
 
1. นายสุรัตน์  ประคำ
2. นายชโยดม  ประภาสโนบล
3. นายวันเฉลิม  สุวรรณวงค์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจันจิรา  วงศ์บำราบ
2. นางสาวปาริศรา  พลอยประดับ
3. นายพีรภัทร  ถั่วกระโทก
4. นายวนพล  ัชั่งเกวียน
5. นายวรวุฒิ  ฉันงูเหลือม
 
1. นายสุรัตน์  ประคำ
2. นายชโยดม  ประภาสโนบล
3. นายวันเฉลิม  สุวรรณวงค์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87.14 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลจิตร์  เกศคำขวา
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  กมเมืองปัก
3. เด็กหญิงกษมา  จอกชัยภูมิ
4. นางสาวกัญญารัตน์  วัชรพงษ์
5. นางสาวกุลวดี  ศรีสุข
6. นางสาวขวัญลดา  ธงกระโทก
7. เด็กชายจักรพงศ์  โกสม
8. นางสาวจันจิรา  วงศ์บำราบ
9. เด็กหญิงจินดารัตน์  ถอยกระโทก
10. นางสาวชลธิชา  เนื่องทองหลาง
11. นายชาติชาย  ทนพุดซา
12. นางสาวณัฐณิชา  แจงกลาง
13. นางสาวณัฐวดี  สุ่มอินทร์
14. นางสาวณัฐสินี  บุญฉิม
15. นางสาวปนัสยา  เลียนอย่าง
16. นางสาวปริฉัตร   แดนสีแก้ว
17. นางสาวปัจมาพร  เต็มส้ม
18. นางสาวปิยะดา  หมายเครือกลาง
19. นายพีรภัทร  ุถั่วกระโทก
20. นายพีรวัส  เข็มทิศ
21. เด็กหญิงภัทธิรา  สีชุม
22. นางสาวภัทรวดี  ยารังษี
23. เด็กหญิงภัทรสุดา  ทองมาก
24. นายวรวุฒิ  ฉันงูเหลือม
25. นางสาววิลาสลักษณ์  รุ่งพิมาย
26. เด็กชายศตพรรษ  ใจเคย
27. นางสาวศศิธร  เศรฐศักดิ์อำพล
28. เด็กหญิงศิรินภา  ทองนอก
29. นางสาวศุภลักษณ์  ทิศกระโทก
30. นายสหรัฐ  เรียมริมมะดัน
31. นางสาวสุทธิดา  สมศรี
32. นางสาวสุธิมนต์  พันธ์วิลัย
33. นางสาวสุภาพร  หิ้วพิมาย
34. เด็กชายสุรัตน์  จริยวัฒนสุข
35. นางสาวสุรีรัตน์  ทิศกระโทก
36. นางสาวอนุตตรีย์  วิไธสง
37. เด็กหญิงอริศญา  คุ้มไพทูลย์
38. เด็กหญิงอรุชา  อุปวันดี
39. เด็กชายอัครพล  รุ่งพิมาย
40. เด็กชายเขตสยาม  สรรพกรรัมย์
 
1. นายสุรัตน์  ประคำ
2. นายชโยดม  ประภาสโนบล
3. นายวันเฉลิม  สุวรรณวงค์
4. นายณัฐดนัย  เงาเกาะ
5. นางสาวปางคณา  ชำนิประโคน
6. นายนภัศกร  ชัยสุรชำนาญกุล
7. นางกัลยวรรธ์  ย่ามกลาง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายชัยวัฒนา  จำปาบุญ
 
1. นายชโยดม  ประภาสโนบล
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธนาภา  มะลิทอง
 
1. นางกัลยวรรธ์  ย่ามกลาง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.33 เงิน 6 1. นางสาวกมลจิตร์  เกศคำขวา
 
1. นายวันเฉลิม  สุวรรณวงค์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภัทรายุส  วิชัย
 
1. นายนภัศกร  ชัยสุรชำนาญกุล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปาริศรา  พลอยประดับ
 
1. นายสุรัตน์  ประคำ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนนทวรรธ  ชัยศิริ
 
1. นายนภัศกร  ชัยสุรชำนาญกุล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.4 เงิน 6 1. เด็กหญิงกุลสตรี  เยี่ยงอย่าง
 
1. นางสาวปางคณา  ชำนิประโคน
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.33 เงิน 6 1. นางสาวพิสุทธิ์ศิลป์  ทิศกระโทก
 
1. นายสุรัตน์  ประคำ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายพีรวัส  เข็มทิศ
 
1. นายนภัศกร  ชัยสุรชำนาญกุล
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรุชา  อุปวันดี
 
1. นางกัลยวรรธ์  ย่ามกลาง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐนิชา  แจงกลาง
 
1. นางสาวปางคณา  ชำนิประโคน
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ขอบเมืองฮาม
2. เด็กชายกฤษฎา  อุ่นดีมะดัน
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  บังกระโทก
4. เด็กชายทรงฤทธิ์  ภูคำศักดิ์
5. เด็กชายธนวัฒน์  ภักดีรัตนโชติ
6. เด็กหญิงธนัญชญา  จองกลาง
7. เด็กหญิงปัทมพร  พันผักแว่น
8. เด็กหญิงศศิรสา  วิวัฒนาการ
9. เด็กชายสุรเกียรติ  อุ่นวิเชียร
10. เด็กชายอนึ่งเพชร  เหล็กอยู่มะดัน
11. เด็กหญิงอารียา  จัตตุกุล
12. เด็กชายเมธาสิทธิ์  บุญสด
 
1. นายสุรัตน์  ประคำ
2. นายชโยดม  ประภาสโนบล
3. นายวันเฉลิม  สุวรรณวงค์
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  มุขพิมาย
2. นายตระกาล  แหลมทองหลาง
3. นายบุญ  ถั่วกระโทก
4. นายประทัก  พันพิมาย
5. นายศิริชัย  แว่นสีลา
 
1. นายนภัศกร  ชัยสุรชำนาญกุล
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนุภัทร  ทองประเสริฐ
 
1. นางสาวนัชนันท์  ปลื้มญาติ
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 76.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอาทิตยา  ชัยชนะ
 
1. นางสาวมนภรณ์  ลีลาน้อย
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70.4 เงิน 4 1. เด็กชายธนวัฒน์  สร้อยมาลัย
 
1. นางสาวฑิพาพรรณ  นุชมี
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาคร  คุ้มไพทูลย์
 
1. นางวราภรณ์  เรืองเวชภักดี
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายศุภวัฒน์  ศักดิ์ทองหลาง
 
1. นายณัฐเสฐ  โคตรบรรเทา
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริรัตน์  รัตนพงษ์พันธ์
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ผันลา
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิตาพา  ทรัพญ์ฉายกลาง
2. เด็กชายทรงพล  แก้วมะดัน
3. เด็กชายธนภัทร  นอกกระโทก
4. เด็กชายภานุพงศ์  จารุบูรณ์
5. เด็กหญิงวชิราภรณ์  เหล่ามะโฮง
 
1. นางถิราดา  ชวนขุนทด
2. นางจันนิกา  ถองกระโทก
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนาทิพย์  คุณสาร
2. นางสาวพีรยา  นิเรียงรัมย์
3. นางสาววิภาดา  เด่นกลาง
4. นางสาววิภาพักตร์  ลิไธสง
5. นางสาวเมย์สินี  ด่่านขุนทด
 
1. นางถิรดา  ชวนขุนทด
2. นางจันนิกา  ถองกระโทก
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพีระพัฒน์  จุ้ยทองหลาง
2. นางสาวอาริดา  ขวัญยืน
 
1. นางสาวนิภาพร  คุ้มกลาง
2. MissWang  Yanfei
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลณัฐ  อ้อมทองหลาง
2. นางสาวณัฐณิชา  ผาแสนเถิน
 
1. นางสาวรัตนาวดี  พลสำโรง
2. MissWang  Yanfei
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพล  ตังกิตติพงศ์
2. นายธนิสร  ยงไธสง
3. นางสาวนริศรา  หน่องกระโทก
4. นายบัณฑิต  จันทร์เพ็ง
5. นางสาวอัจฉรา  พ่วงทองหลาง
 
1. นางสาวรัตนาวดี  พลสำโรง
2. นางกัญญา  เครื่องกลาง
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 63.31 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวเกวลิน  บุญยิ่ง
 
1. นางสาวนิภาพร  คุ้มกลาง
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายวรเวช  นวนกระโทก
2. เด็กหญิงศศิธร  รากพุดชา
 
1. นางสาวภัทรียาภรณ์  จิตรบุญมา
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 1. นางสาวสุกัญญา  ตวยกระโทก
 
1. นางสาวดัชนีย์  ถ้ำกระโทก
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมผกา  สะทักรัมย์
2. เด็กหญิงวิกาญดา  มนทองหลาง
3. เด็กหญิงสุรัตนาภรณ์  แทนกระโทก
4. เด็กหญิงอริสรา  ฉันทะกลาง
5. เด็กหญิงไพจิตรา  ประสารวัน
 
1. นางสาวสรัญญา  ยางนอก
2. นางวิศณี  ชนะวงศ์
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 82.21 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤติกา  จันทร
2. นางสาวดวงกมล  สังข์ทองหลาง
3. นางสาวธนัชชา  ฉันทะกลาง
4. นางสาวปรีญาพร  พ่วงทองหลาง
5. นางสาวสุกัญญา  คำมา
 
1. นางจรินทณ์  ภิรมย์กิจ
2. นางวิศณี  ชนะวงศ์
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงณิชกมล  วัฒนชัยประสิทธิ์
2. เด็กหญิงปุณยนุช  ชาวไทย
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  แสงจันทร์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  บุตรเจริญ
2. นายธีระกุล  นนกระโทก
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอรุโณทัย  เถียนสูงเนิน
2. นางสาวอัญชริกา  ลาภบุญเรื่อง
3. นางสาวอาศิรา  เรี่ยวแรง
 
1. นางสาวกาญจนา  แสนมี
2. นายธีระกุล  นนกระโทก
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นามสันเทียะ
2. เด็กหญิงสุนารี  แดงเด่นศรี
3. เด็กหญิงแพรววรินทร์  เลิ่ง
 
1. นางสาวชลดา  ใช้ช้าง
2. นางเพ็ญศิริ  กานต์ถิรกุล
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัลยากรณ์  กิ่งเกษ
2. นางสาววัลนิภา  จันละออ
3. นางสาวสุวพิชญ์  บุญชาญ
 
1. นางสาวชลดา  ใช้ช้าง
2. นางสาวเพ็ญศิริ  กานต์ถิรกุล
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 61 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พิมพ์มะไฟ
2. เด็กหญิงพัณณิตา  แฝงกระโทก
 
1. นางสาวสุธินันท์  เลิศนา
2. นางสาวนวลจันทร์  เชื้อพันธ์ุลาน
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนาพร  ชัยวัฒน์
2. เด็กหญิงศรุตา  ประจันทสี
 
1. นางสาวสุธินันท์  เลิศนา
2. นางสาวนวลจันทร์  เชื้อพันธ์ลาน
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยนันท์  พันผักแว่น
2. นายสิทธิศักดิ์  พูนกระโทก
 
1. นายเทอดศักดิ์  โพธิ์ขาว
2. นางสาวสุธินันท์  เลิศนา
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนพล  เตยกระโทก
2. เด็กชายภูวริศ  พงษ์ทวี
 
1. นายสุรวุฒิ  ซอกรัมย์
2. นายวินัย  หนุนกระโทก
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธรรมรัตน์   เชียงเครือ
2. นายปกป้อง  การทหาร
 
1. นายวินัย  หนุนกระโทก
2. นายสุรวุฒิ  ซอกรัมย์
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิยาดา  รอดเที่ยงธรรม
2. นางสาวอภิญญา  พรหมคีรี
 
1. นายสุรวุฒิ  ซอกรัมย์
2. นายปาริทัศน์  นิลยอง
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรรณขนก  จันสมดี
2. เด็กชายสหัสชัย  คำโส
 
1. นายเทอดศักดิ์  โพธิ์ขาว
2. นายสุรวุฒิ  ซอกรัมย์
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  มนตรี
2. เด็กชายพิมุก  พิมเสน
 
1. นายเทอดศักดิ์  โพธิ์ขาว
2. นางปาริทัศน์  นิลยอง
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรภา  ร่มเริง
2. นางสาวสิริกัญญา  จิตรบำเพิง
 
1. นางสาวปาริทัศน์  นิลยอง
2. นายธัญพิสิษฐ์  อ่อนศรี
 
118 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  นมัสศิลา
2. เด็กชายฐาปนิยา  ปนัดดากนก
3. เด็กหญิงปณิตตา  ทิศกระโทก
 
1. นางสาวนวลจันทร์  เชื้อพันธุ์ลาน
2. นางสาวสุธินันท์  เลิศนา
 
119 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91.54 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพีรพล  พ่วงชาวนา
2. นายพุทธพงษ์  ด่านทองหลาง
3. นายเกียงไกร  แฝงกระโทก
 
1. นายมณเฑียร  งามแก้ว
2. นางสาวปาริทัศน์  นิลยอง
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นายทองประสิทธิ์  จอมเกาะ
2. นางสาวอาทิตยา  แตงกระโทก
 
1. นายเทอดศักดิ์  โพธิ์ขาว
2. นายวินัย  หนุนกระโทก
 
121 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรพันธ์  จูงกลาง
2. เด็กหญิงชลธิชา  สารนอก
3. เด็กชายธีรวัฒน์  ประทุมแฝง
 
1. นายมณเฑียร  งามแก้ว
2. นายธัญพิสิษฐ์  อ่อนศรี
 
122 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวงศกร  นูนกระโทก
2. นายสุภัทร  พิมพ์วัน
3. นายอภิสิทธิ์  ตั้งชาลี
 
1. นายมณเฑียร  งามแก้ว
2. นายวินัย  หนุนกระโทก
 
123 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  จันตรี
2. เด็กชายพีรณัฐ  ศักดิ์ทองหลาง
 
1. นายธัญพิสิษฐ์  อ่อนศรี
2. นายเทอดศักดิ์  โพธิ์ขาว
 
124 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคมน์พิมุกข์  เปรี่ยวจำเรญ
2. เด็กชายภูริพันธ์  พงษ์ใหม่
 
1. นายธัญพิสิษฐ์  อ่อนศรี
2. นายเทอดศักดิ์  โพธิ์ขาว
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศกร  ตากกระโทก
2. เด็กชายพิชิตชัย  ยงไธสง
3. เด็กชายวิทวัส  ภูมินา
 
1. นางสาวศรัญญา  พะนุมรัมย์
2. นางอุทัย  วงณรา
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศิวัช  จันทร์พรม
2. นางสาวสุภาพร  หล้าบุญ
3. นางสาวเกวลิน  ถาดกระโทก
 
1. นางสาวศรัญญา  พะนุมรัมย์
2. นางศิริรัตน์  โชติกลาง
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ถาวร
2. เด็กหญิงนิรัชพร  สระทองหลาง
3. เด็กหญิงยุวธิดา  พรมหมลิ
4. เด็กชายสิทธิพร  เลียนอย่าง
5. เด็กหญิงสุจิตรา  ชาชิต
6. เด็กหญิงสุพัตรา  อะโน
 
1. นางอุทัย  วงณรา
2. นางสาวรำไพ  พกกลาง
3. นายประยุทธ  ช่างเกวียน
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงปัทมา  นวนกระโทก
2. เด็กหญิงอัจฉรา  ปุคริต
3. เด็กหญิงเสาวภาคย์  มะโนธรรม
 
1. นายมนัส  วรสีหะ
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปิยธิดา  วงณรา
2. นางสาวหรรษมน  สิทธิสน
3. นางสาวเกตกนก  นวนทองหลาง
 
1. นางอุทัย  วงณรา
2. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  เล็งกลาง