สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชกุล  ศรียางนอก
 
1. นางสาวประภัสสร  เพชรสุ่ม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคณัสนันท์  พรรณา
 
1. นางสาวอริยา  อุ่นใจ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงมนัสชนก  นิตย์กระโทก
2. เด็กหญิงศิรติกาญจน์  โกเวทวิทยา
 
1. นางสาวอัญญาลักษณ์  ทินกระโทก
2. นายสถิต  ถูระพี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐวรา  ปัจจัยโคถา
2. เด็กหญิงพัชราภา  หนูใหม่
3. เด็กหญิงอาทิตยา  คำภาชาติ
 
1. นางสมศรี  ตวยกระโทก
2. นางสาวลักขณา  สาหร่ายกลาง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 20.75 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐธิดา  จินากูล
2. นายสหัสวรรษ  ไลไธสง
3. นางสาวเจด้า  บิสโวคามา
 
1. นางชลิดา  เขียวปาน
2. นางสาวนุชจรี  ชวนขุนทด
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 55.83 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบัลลังก์เทพ  ผืนจัตุรัส
2. เด็กชายภูผา  แต้มสูงเนิน
 
1. นายธีรพงษ์  พรมพุ้ย
2. นางสาวปรัศนีย์  สอสูงเนิน
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายศุภวัฒน์  ศักดิ์ทองหลาง
 
1. นายณัฐเสฐ  โคตรบรรเทา
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริรัตน์  รัตนพงษ์พันธ์
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ผันลา