สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 61 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พิมพ์มะไฟ
2. เด็กหญิงพัณณิตา  แฝงกระโทก
 
1. นางสาวสุธินันท์  เลิศนา
2. นางสาวนวลจันทร์  เชื้อพันธ์ุลาน
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนพล  เตยกระโทก
2. เด็กชายภูวริศ  พงษ์ทวี
 
1. นายสุรวุฒิ  ซอกรัมย์
2. นายวินัย  หนุนกระโทก
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นายทองประสิทธิ์  จอมเกาะ
2. นางสาวอาทิตยา  แตงกระโทก
 
1. นายเทอดศักดิ์  โพธิ์ขาว
2. นายวินัย  หนุนกระโทก