สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมผกา  สะทักรัมย์
2. เด็กหญิงวิกาญดา  มนทองหลาง
3. เด็กหญิงสุรัตนาภรณ์  แทนกระโทก
4. เด็กหญิงอริสรา  ฉันทะกลาง
5. เด็กหญิงไพจิตรา  ประสารวัน
 
1. นางสาวสรัญญา  ยางนอก
2. นางวิศณี  ชนะวงศ์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงณิชกมล  วัฒนชัยประสิทธิ์
2. เด็กหญิงปุณยนุช  ชาวไทย
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  แสงจันทร์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  บุตรเจริญ
2. นายธีระกุล  นนกระโทก
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอรุโณทัย  เถียนสูงเนิน
2. นางสาวอัญชริกา  ลาภบุญเรื่อง
3. นางสาวอาศิรา  เรี่ยวแรง
 
1. นางสาวกาญจนา  แสนมี
2. นายธีระกุล  นนกระโทก