สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นางสาวจิราณี  สระทองหลาง
 
1. นางสาวปราณี  พิศุทธิสุวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 10 1. นางสาวสุรีรัตน์  พาดทองหลาง
 
1. นางธนวรรณ  จุโฑปะมา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  แทวกระโทก
 
1. นางสาวฉัตรสุดา  ยายพิมพ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 4 1. นางสาวกิตติยาพร  พรมสำราญ
2. นายธีรภัทร  ลิ้มศิริอังกูร
3. นางสาวนฤมล  ทุมสันเทียะ
4. นางสาวอริศรา  ปะนามะโก
5. นางสาวอุษณา  พันธุ์ทุม
 
1. นางสาวรำไพ  พกกลาง
2. นางสาวชลดา  ใช้ช้าง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 63.31 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวเกวลิน  บุญยิ่ง
 
1. นางสาวนิภาพร  คุ้มกลาง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายวรเวช  นวนกระโทก
2. เด็กหญิงศศิธร  รากพุดชา
 
1. นางสาวภัทรียาภรณ์  จิตรบุญมา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 1. นางสาวสุกัญญา  ตวยกระโทก
 
1. นางสาวดัชนีย์  ถ้ำกระโทก
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมผกา  สะทักรัมย์
2. เด็กหญิงวิกาญดา  มนทองหลาง
3. เด็กหญิงสุรัตนาภรณ์  แทนกระโทก
4. เด็กหญิงอริสรา  ฉันทะกลาง
5. เด็กหญิงไพจิตรา  ประสารวัน
 
1. นางสาวสรัญญา  ยางนอก
2. นางวิศณี  ชนะวงศ์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงณิชกมล  วัฒนชัยประสิทธิ์
2. เด็กหญิงปุณยนุช  ชาวไทย
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  แสงจันทร์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  บุตรเจริญ
2. นายธีระกุล  นนกระโทก
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอรุโณทัย  เถียนสูงเนิน
2. นางสาวอัญชริกา  ลาภบุญเรื่อง
3. นางสาวอาศิรา  เรี่ยวแรง
 
1. นางสาวกาญจนา  แสนมี
2. นายธีระกุล  นนกระโทก
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 61 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พิมพ์มะไฟ
2. เด็กหญิงพัณณิตา  แฝงกระโทก
 
1. นางสาวสุธินันท์  เลิศนา
2. นางสาวนวลจันทร์  เชื้อพันธ์ุลาน
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนพล  เตยกระโทก
2. เด็กชายภูวริศ  พงษ์ทวี
 
1. นายสุรวุฒิ  ซอกรัมย์
2. นายวินัย  หนุนกระโทก
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นายทองประสิทธิ์  จอมเกาะ
2. นางสาวอาทิตยา  แตงกระโทก
 
1. นายเทอดศักดิ์  โพธิ์ขาว
2. นายวินัย  หนุนกระโทก