สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 76.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอาทิตยา  ชัยชนะ
 
1. นางสาวมนภรณ์  ลีลาน้อย
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70.4 เงิน 4 1. เด็กชายธนวัฒน์  สร้อยมาลัย
 
1. นางสาวฑิพาพรรณ  นุชมี
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิตาพา  ทรัพญ์ฉายกลาง
2. เด็กชายทรงพล  แก้วมะดัน
3. เด็กชายธนภัทร  นอกกระโทก
4. เด็กชายภานุพงศ์  จารุบูรณ์
5. เด็กหญิงวชิราภรณ์  เหล่ามะโฮง
 
1. นางถิราดา  ชวนขุนทด
2. นางจันนิกา  ถองกระโทก