สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงปกีรนันทร์  อาษากลาง
 
1. นางวราภรณ์  ศรีสันต์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวปัทมปาณี  ตรงดี
 
1. นางธวรรณ  จุโฑปะมา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอาลิสา  หนองบุญ
 
1. นางสาวรัตนา  โพธิ์งาม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงวาสนา  ลือพงศ์พัฒนะ
2. เด็กหญิงเมลามิน  บัวนาค
 
1. นางเพียงพร  ทองภูบาล
2. นางน้องนุช  บุญจันทร์
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 76.37 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  แตงกระโทก
2. เด็กหญิงจินดาพร  อวยสวัสดิ์
3. เด็กหญิงวรรณภา  แตงกระโทก
 
1. นายสรรญ์  มากทรัพย์
2. นางสาวฉัตรสุดา  ยายพิมพ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศรีชนากานต์  จุปะมัทถา
 
1. นางสาทิพย์  ถือความสัตย์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุดารัตน์  ถอยกระโทก
 
1. นางกุสุมา  กุนหนองแดง
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงกันติชา  ภู่ละกอ
2. เด็กหญิงญาณิศา  ศรีวรรณะ
3. เด็กหญิงสมกมล  ภาษี
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  บุญลา
2. นางสาวจิรนันท์  พรหมลิ
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.43 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  กุดรังนอก
2. เด็กหญิงสุจิรา  กระพันธ์เขียว
 
1. นางศรีนวล  เช่นพิมาย
2. นางสาวลักขณา  สาหร่ายกลาง
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  มั่นคง
2. เด็กหญิงพรไพริน  ฤทธิ์เดช
 
1. นางสมจิต  สุปัญญาเดชา
2. นางประภา  บุญนิธิ
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุธาสินี  เจียมชัยภูมิ
2. นางสาวเกษราภรณ์  ปัจจัยโคถา
 
1. นางประภา  บุญนิธิ
2. นางสมจิต  สุปัญญเดชา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นายเพชรณรงค์  หนดกระโทก
 
1. นายประยุทธ์  ช่างเกวียน
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนัฎฐภรณ์  วงษ์ธนารีย์
 
1. นายประยุทธ  ช่างเกวียน
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายชัยวัฒนา  จำปาบุญ
 
1. นายชโยดม  ประภาสโนบล
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.33 เงิน 6 1. นางสาวกมลจิตร์  เกศคำขวา
 
1. นายวันเฉลิม  สุวรรณวงค์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.4 เงิน 6 1. เด็กหญิงกุลสตรี  เยี่ยงอย่าง
 
1. นางสาวปางคณา  ชำนิประโคน
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.33 เงิน 6 1. นางสาวพิสุทธิ์ศิลป์  ทิศกระโทก
 
1. นายสุรัตน์  ประคำ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายพีรวัส  เข็มทิศ
 
1. นายนภัศกร  ชัยสุรชำนาญกุล
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 76.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอาทิตยา  ชัยชนะ
 
1. นางสาวมนภรณ์  ลีลาน้อย
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70.4 เงิน 4 1. เด็กชายธนวัฒน์  สร้อยมาลัย
 
1. นางสาวฑิพาพรรณ  นุชมี
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิตาพา  ทรัพญ์ฉายกลาง
2. เด็กชายทรงพล  แก้วมะดัน
3. เด็กชายธนภัทร  นอกกระโทก
4. เด็กชายภานุพงศ์  จารุบูรณ์
5. เด็กหญิงวชิราภรณ์  เหล่ามะโฮง
 
1. นางถิราดา  ชวนขุนทด
2. นางจันนิกา  ถองกระโทก
 
22 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรพันธ์  จูงกลาง
2. เด็กหญิงชลธิชา  สารนอก
3. เด็กชายธีรวัฒน์  ประทุมแฝง
 
1. นายมณเฑียร  งามแก้ว
2. นายธัญพิสิษฐ์  อ่อนศรี