สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกฤษณาวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธารทิพย์  นาคคำ
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  ไวสูงเนิน
3. เด็กหญิงอนุธิดา  อยู่สันเทียะ
 
1. นางสาวดวงเดือน  วิริยะ
2. นางสาวเกษร  แคนสิงห์