สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกฤษณาวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธนาภา  สิทธิวงศ์
 
1. นายยงยุทธ์  ทองเจริญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอรทัย  แสงชมพู
 
1. นายยงยุทธ์  ทองเจริญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนันทกานต์  เหมจันทึก
 
1. นายยงยุทธ์  ทองเจริญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธารทิพย์  นาคคำ
2. เด็กชายพงศกร  ลาภเจริญ
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  สิทธิจันทร์เสน
2. นายยงยุทธ์  ทองเจริญ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ทองเจริญ
 
1. นายถาวร  มุ่งหมายผล
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  วินิจนัยภาค
 
1. นายถาวร  มุ่งหมายผล
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ชะนิดใหม่
2. เด็กชายภาณุพงศ์  พิพ่วนนอก
 
1. นางสาวสุปราณี  ทนเถื่อน
2. นายถาวร  มุ่งหมายผล
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงสุฑาศิณี  ปารีพันธ์
 
1. นางสาวสุปราณี  ทนเถื่อน
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนากร  เฝดสูงเนิน
 
1. นางสาวสุปราณ๊  ทนเถื่อน
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธารารัตน์  กอสันเทียะ
 
1. นางสาวสุปราณี  ทนเถื่อน
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ไวสูงเนิน
2. เด็กหญิงอนุธิดา  อยู่สันเทียะ
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  สิทธิจันทร์เสน
2. นางรุ่งนภา  สีปากดี
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายนครินทร์  นาคคำ
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  สิทธิจันทร์เสน
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธารทิพย์  นาคคำ
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  ไวสูงเนิน
3. เด็กหญิงอนุธิดา  อยู่สันเทียะ
 
1. นางสาวดวงเดือน  วิริยะ
2. นางสาวเกษร  แคนสิงห์
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกิติมา  กอสันเทียะ
2. เด็กหญิงภัคจิรา  พรมดี
3. เด็กหญิงวิลาสินี  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวดวงเดือน  วิริยะ
2. นายจำเริญ  วรหิน
 
15 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธีรภัทร  ชะนิดใหม่
2. เด็กชายพีรพัฒน์  หลักคำ
3. เด็กชายอดิศักดิ์  พันจันทึก
 
1. นายนฤพนธ์  ดีพันธ์
2. นายนาวิน  ศรฤทธิ์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  สุขล้วน
2. เด็กหญิงภานุดา  สิงห์จันทึก
3. เด็กหญิงอนุธิดา  อยู่สันเทียะ
 
1. นายจำเริญ  วรหิน
2. นายถาวร  มุ่งหมายผล