สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพัทธนันท์  ลาส
 
1. นางสาวปนัดดา   สีคราม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นายธนวัฒน์  จันทวายศ
 
1. นางสาวปนัดดา   สีคราม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงศศิประภา  เหลืองกระโทก
 
1. นางสาวปนัดดา   สีคราม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพัชรินทร์  บุญเรืองศรี
 
1. นางสาวปนัดดา   สีคราม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิราภา  ชาติสีหราช
 
1. นางสาวปนัดดา   สีคราม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเกศมณี  ชาติสีหราช
 
1. นางสาวปนัดดา   สีคราม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 7 1. นางสาวกัลยาณี  สินครบุรี
2. นางสาวอรณี  จุกกระโทก
 
1. นางสาวปนัดดา   สีคราม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนพรัตน์  สูญราช
2. เด็กหญิงปนัดดา  ก้อนเทียน
 
1. นายพิสิฏฐ์  ชาวเสมา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุไรรัตน์  ฉูดกระโทก
 
1. นายพิสิฏฐ์  ชาวเสมา
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงพณิชา  รัตนาธิวัฒน์
 
1. นางสาวนิตยา  เลียบกระโทก
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 6 เข้าร่วม 8 1. นางสาวพรรณปพร  พอกกา
 
1. นางสาวกุสุมาลย์  สุมาลุย์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ย่อมกระโทก
2. เด็กชายพงษ์เพชร  แหยมกระโทก
 
1. นายพิสิฏฐ์  ชาวเสมา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนนิกานต์  ชาญมงคล
 
1. นายพิสิฏฐ์  ชาวเสมา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  เรียบครบุรี
 
1. นายพิสิฏฐ์  ชาวเสมา
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.8 ทอง 4 1. เด็กชายนฤพนธ์  ลอยกระโทก
2. เด็กชายปรมินทร์  วงศ์ทวี
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปั้นเอี่ยม
4. เด็กหญิงวราภรณ์  ถวิลครบุรี
5. เด็กหญิงเกวลี  สอนนอก
 
1. นางสาวอภิญญา  พุทธชาติ
2. นายวรวิทย์  อโหสิประชา
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 72.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญาภรณ์  เกิดเจริญ
2. นางสาวกุลยนัฐ  ปัดครบุรี
3. นางสาวณัฐริกา  ถาดสำโรง
4. นางสาวอรทัย  พิมการ
5. นางสาวอารยา  ธรรมลี
 
1. นายวรวิทย์  อโหสิประชา
2. นางสาวอภิญญา  พุทธชาติ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบุญถึง  อิ่มกระโทก
 
1. นายวรวิทย์  อโหสิประชา
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หัดกระโทก
 
1. นายวรวิทย์  อโหสิประชา
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 74.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรนัย  จันทร์ประทักษ์
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฎา  เหกระโทก
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอัฐภิญญา  วชิรมโนสุข
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 72.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนิติพงษ์  สีมาวงษ์
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฎา  เหกระโทก
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมลธิดา  พลอยกระโทก
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมลธิดา  พลอยกระโทก
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอรวรรณ  เพชรเกษม
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  ชัยจังหรีด
 
1. นางสาวอภิญญา  พุทธชาติ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจณิสตา  เสียมกระโทก
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพิสิษฐ์  เพียงโนนดา
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจณิสตา  เสียมกระโทก
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฎา  เหกระโทก
2. นางสาวจณิสตา  เสียมกระโทก
3. นายตะวัน  รินกระโทก
4. นายประเสริฐ  อุ่นกระโทก
5. นายพิสิษฐ์  เพียงโนนดา
6. เด็กหญิงมลธิดา  พลอยกระโทก
7. เด็กหญิงม่านฝน  โพธิ์บุญ
8. นางสาวอรวรรณ  เพชรเกษม
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
2. นางสาวสุวพิชญ์  ประจิต
3. นายพิสิฏฐ์  ชาวเสมา
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฎา  เหกระโทก
2. นางสาวจณิสตา  เสียมกระโทก
3. นายตะวัน  รินกระโทก
4. เด็กชายธีรนัย  จันทรประทักษ์
5. เด็กชายธีรพงษ์  คงน้อย
6. เด็กชายนิติพงษ์  สีมาวงษ์
7. เด็กชายนิธิโรจน์  มั่นเจริญวงศ์
8. นายประเสริฐ  อุ่นกระโทก
9. เด็กหญิงพรรณทิพย์  อาลัยดี
10. นายพิสิษฐ์  เพียงโนนดา
11. เด็กหญิงมลธิดา  พลอยกระโทก
12. เด็กหญิงม่านฝน  โพธิ์บุญ
13. เด็กชายวชิตะ  ตุ่นจะโป๊ะ
14. นางสาวอรวรรณ  เพชรเกษม
15. เด็กหญิงอัฐภิญญา  วชิรมโนสุข
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
2. นายชัยทัต  โสพระขรรค์
3. นายวรวิทย์  อโหสิประชา
4. นายพิทักษ์  เนื่องกระโทก
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญชนิต  มุ่งดี
 
1. นางสาวกฤษณ์ชญาภา  ประธาน
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจีรนันท์  ดีครบุรี
 
1. นางสาวเขมศาสตร์  หืดสันเทียะ
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลนิดา  หาดกระโทก
2. เด็กหญิงธัญณัฏฐ์  นิราชสูงเนิน
 
1. นางสาวสุภาวดี  ชาวเสมา
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศุภกฤต  ริมจันทร์
 
1. นางสาวสุภาวดี  ชาวเสมา
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปวันรัตน์  สนธิโพธิ์
2. นางสาวสัณห์สินี  สร้อยกระโทก
 
1. นายภราดร  ดำกฤษฎา