สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิราภา  ชาติสีหราช
 
1. นางสาวปนัดดา   สีคราม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 72.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญาภรณ์  เกิดเจริญ
2. นางสาวกุลยนัฐ  ปัดครบุรี
3. นางสาวณัฐริกา  ถาดสำโรง
4. นางสาวอรทัย  พิมการ
5. นางสาวอารยา  ธรรมลี
 
1. นายวรวิทย์  อโหสิประชา
2. นางสาวอภิญญา  พุทธชาติ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 74.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรนัย  จันทร์ประทักษ์
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 72.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนิติพงษ์  สีมาวงษ์
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ