สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 50.25 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บรมโคตร
 
1. นางสาวศศิวิมล  เกิดหมื่นไวย
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 71.75 เงิน 9 1. นายธนากร  เสริฐภูเขียว
 
1. นางสาวอาทิติยาภา  พลแก้ว
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 9 1. นางสาวชลธิชา  รามสันเทียะ
 
1. นางสาวอาทิติยาภา  พลแก้ว
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนันทิชา  โนนพลกรัง
2. เด็กหญิงปลายฝน  ช่องฉิมพลี
 
1. นางสาวศศิวิมล  เกิดหมื่นไวย
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นางสาวศศิธร  สกุลสุขศิริ
 
1. นางสาวอาทิติยาภา  พลแก้ว